ശബരിമല – ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും

ഒരുപാട് ആചാരങ്ങൾ നശിച്ചുപോയിട്ടുണ്ട്. അതിനാലൊന്നും ദൈവവിശ്വാസം തളർന്നിട്ടില്ല, കൂടിയിട്ടേയുള്ളൂ. ആചാരങ്ങൾ അതാതു കാലത്തെ ജീവിതാവസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ച് രൂപീകരിച്ചവയാണ്. അവ അനന്തകാലം നിലനില്ക്കാനുള്ളതല്ല. മാറിവരുന്ന ലോകക്രമത്തിനനുസരിച്ച് ആചാരങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതപ്പെടും.

വേദകാലം മുതൽ ഭാരതത്തിലെ ജനപഥങ്ങൾ ആചരിക്കുകയും ഉപേക്ഷിയ്ക്കുകയും ചെയ്ത എത്രയെത്ര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പുരാണങ്ങളിലും മറ്റും നമുക്കു കാണാം. രാമായണവും മഹാഭാരതവും മറ്റു പുരാണങ്ങളും എടുത്തു നോക്കിയാൽ, ഇന്ന് എവിടെയും കാണാത്ത ഒരുപാടു ആചാരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അതെല്ലാം അക്കാലങ്ങളിൽ നിലനിന്നവയും പിന്നീട് കാലചക്രത്തിന്റെ തിരിച്ചിലിൽ നശിച്ചുപോയവയും ആണ്.

ആചാരങ്ങളാണ് ആത്മീയതയും ദൈവവിശ്വാസവും എന്ന തെറ്റായ ധാരണ ഉറച്ചുപോയതിനാലാണ്, ഇന്നത്തെ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കാള്ളാനാകാത്തത്. ആത്യന്തികമായി വിശ്വാസമാണ് നിലനില്ക്കുക. ആചാരങ്ങളല്ല.

ആരാണു് അടുത്ത റേപ്പിസ്റ്റ്?

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ, സമൂഹത്തിൽ ഒക്കെ എന്താ എല്ലാരുടേം വീര്യം, തല്ലണം കൊല്ലണം, പിന്നെ. ചിലർക്കു് സൌദി നിയമം വേണം, ചിലർ പറയുന്നതു് ഗോവിന്ദച്ചാമിയെ കൊല്ലാഞ്ഞതിനാലാണു് ജിഷയും പോയതു്.

അതിനു മുമ്പു് അടുത്ത റേപ്പിസ്റ്റ് ആരാണെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു് അതു് തടയുകയല്ലേ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതു്. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒന്നു അന്വേഷിച്ചു നോക്കു്, കിട്ടും.

1. “ഇവളുമാരെയൊക്കെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിയ്ക്കണം” എന്നു് എപ്പോഴും പറയുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കാണും.
2. വേശ്യകളെ മാറി മാറി പൂശി മടുത്തതിനാൽ ഒരു ചേയ്ഞ്ച് നോക്കി നടക്കുന്നവരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണും.
3. ടൈറ്റുള്ള …….. നോക്കി നടക്കുന്നവരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കാണും.
4. മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചു സന്തോഷിയ്ക്കുന്നവരേയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നു കിട്ടും.

ആദ്യം അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു അവരുടെ സ്വഭാവം നേരെയാക്കാൻ നോക്കു്, അല്ലാതെ റേപ്പ് ചെയ്ത ഒരുവനെ മാത്രം തല്ലിക്കൊന്നിട്ടു് ഇവിടെ ഒന്നും നേരെയാകാൻ പോകുന്നില്ല.

വധശിക്ഷയോടുള്ള ഭയമൊക്കെ, നാലു പെഗ്ഗടിച്ചാൽ മറന്നുപോകും, രണ്ടു പുകയെടുത്താൽ, ഒരിഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്താൽ, കൂട്ടം ചേർന്നു് പിരികേറ്റിയാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നു് ഇവർക്കു് തന്നെ അറിയില്ല.

നിങ്ങളെല്ലാം സത്യത്തിൽ റേപ്പിനെതിരാണെങ്കിൽ, അടുത്ത റേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നയാളെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിയ്ക്കൂ, അല്ലാതെ, വെറുതെ വളവളാന്നു ഒച്ചയിട്ടിട്ടു് ഒരുകാര്യവുമില്ല.

എല്ലാർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ കൈയിൽ കിട്ടിയതിന്റെ ആവേശമാണു്, വൃത്തികെട്ട വർഗ്ഗം.

അന്യമതവെറുപ്പിന്റെ ദുഷിച്ച കാറ്റ്

ഈ ലോകം മതവിശ്വാസികളാൽ നിറഞ്ഞതാണു്. ഒരു മതമല്ല, അനേകം അനേകം. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ അറിയപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ കാണുന്ന സംഗതിയാണു് അന്യമതവിശ്വാസത്തെയും വിശ്വാസികളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം. ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണു് കുറച്ചെങ്കിലും സഹിഷ്ണുതയോടെ പലമതക്കാർ ഒരേ രാജ്യത്തു് ഒരുമിച്ചു ജീവിയ്ക്കുന്നതു്. എന്നാൽ, അന്യമതവിശ്വാസത്തോടുള്ള അസഹിഷ്ണുത പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല. കൊല്ലും കൊലയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു മാത്രം. എന്നുവെച്ചു് അന്യമതവിശ്വാസത്തോടും വിശ്വാസികളോടും മനസ്സിലുള്ള അകൽച്ചയും വെറുപ്പും പുറത്തുകാണിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുകയുമില്ല, പലരും അതു് പലവിധത്തിൽ പ്രകടിപ്പിയ്ക്കും, അന്യമതക്കാർക്കു് വീടു വാടകയ്ക്കു നല്കാതെയും, അവരുടെ സ്കൂളിൽ പഠിയ്ക്കാതെയും, അങ്ങനെ അങ്ങനെ. ചിലർ കാണുന്നവരോടെല്ലാം തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ അന്യമതവെറുപ്പു് വായിലൂടെ അലക്കിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കും. ഈ വായ്നാറ്റവും അസഹ്യമാണു്.

ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ ലോകത്തു്, അന്യമതവെറുപ്പിന്റെ ദുഷിച്ച കാറ്റടിയ്ക്കാതെ ജീവിയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല. (പുറംലോകമറിയാതെ, ഏതെങ്കിലും മലയിലുള്ള മൊണാസ്ട്രിയിൽ പോയി ജീവിയ്ക്കണം.) ആ കാറ്റിനോടു പ്രതികരിയ്ക്കുന്നതു് സ്വന്തം വികാരവും ആളിക്കത്തിയ്ക്കുന്നതിലേയ്ക്കേ എത്തുകയുള്ളു.

അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഈ ലോകത്തുള്ള വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരവും അതിലൂടെ അവർ തമ്മിലുള്ള അകലവും എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നു ചിന്തിയ്ക്കൂ.

ഭയത്തിൽ ജീവിച്ചുമരിക്കുന്നതാണു് ഈശ്വരവിശ്വാസം

മനുഷ്യനു് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന അറിവു് സമ്മതിക്കുന്നിടത്താണു് നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ ആരംഭം. ജ്ഞാനം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന അറിവു്.

മനുഷ്യനു് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതെ ഭയത്തിൽ ജീവിച്ചുമരിക്കുന്നതാണു് ഈശ്വരവിശ്വാസം.

സദാചാരകാലത്തെ പെൺകുട്ടികൾ

പെൺകുട്ടികളേ, നിങ്ങൾക്കിനിയും മനസ്സിലായില്ലേ, നിങ്ങൾ വളർത്തുമൃഗങ്ങളാണു്.

നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിനുമുള്ളവർക്കു് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നുന്ന തരത്തിൽ ആരോടും മിണ്ടാൻ പോലും നിങ്ങൾക്കു് അവകാശമില്ല. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ സദാചാരസംഹിതയെടുത്തു വായിച്ചു നോക്കുക.

എവിടെവെച്ചാണെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ചെക്കനോടു് മിണ്ടുന്നതു് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ, ജീവിതം തന്നെ കുട്ടിച്ചോറാകും. സൂക്ഷിച്ചോളൂ.

പ്രേമം ഒരിയ്ക്കലും പാടില്ല. പ്രേമം പാപമാണു്. അതു് മനുഷ്യർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. കോഴികൾക്കും ആടുകൾക്കും പട്ടികൾക്കും പശുക്കൾക്കും വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണു് പ്രേമം. കാമത്തിന്റെ കാര്യം കമ എന്നൊരക്ഷരം പറയുന്നതു പോയിട്ടു് ഓർക്കാൻ പോലും പാടില്ല. ഞാനും മിണ്ടുന്നില്ല.

വീടിനു പുറത്തിറങ്ങിയാൽ താഴോട്ടു മാത്രം നോക്കിനടക്കുക, ഒരു ആൺതരിയുടേയും മുഖം മനസ്സിൽ പതിയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോടും മിണ്ടാനോ, ഇടപഴകാനോ പോകരുതു്. അങ്ങിനെയുള്ള ഇടപഴകലുകളിൽ ചിലതാണു് പ്രേമങ്ങളിലേയ്ക്കെത്തുന്നതു്. എങ്ങാനും മനസ്സിൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ പിന്നെ ആത്മഹത്യമാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ.

നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളിഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെയും കൈയും കാലും തല്ലിയൊടിക്കാനോ, തല്ലിക്കൊല്ലാനോ വരെ തയ്യാറായി സദാചാരഗുണ്ടകൾ എപ്പോഴും ചുറ്റിനും കറങ്ങിനടപ്പുണ്ടെന്നു് മറക്കരുതു്.

അതുകൊണ്ടു് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുക.

നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങളെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കണ്ടേക്കും, സഹിച്ചേക്കുക, വേറെ നിവൃത്തിയില്ല, അതു് നമ്മുടെ സദാചാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണു്.

കായ്ക്കാനുള്ള വളർച്ചയെത്തിയാൽ നിങ്ങളെ വളർത്തുന്നവർക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നു്.

നാട്ടിൽ ആവശ്യത്തിനു് ജനസംഖ്യ ഉണ്ടാക്കുകയെന്നതാണു് നിങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം. അതു മറക്കണ്ട.

പിന്നെ ഇടവിളയെന്ന പോലെ, നിങ്ങൾ ജോലിചെയ്തു സമ്പാദിച്ചാൽ അധികലാഭം.

അപ്പോ, ജാഗ്രതയോടെയിരിക്കുക. കായ്ചു വിളവെടുക്കുന്ന കാലമൊക്കെയും പുഴുകുത്താതെ സൂക്ഷിക്കുക.

‪#‎സദാചാരം‬ ‪#‎സദാചാരഗുണ്ടായിസം‬

സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിനെ സംരക്ഷിയ്ക്കുവാൻ കൂലിപ്പട്ടാളത്തെ ഇറക്കുന്ന വിശ്വാസികളേ …

പരസ്പരം ദോഷാരോപണം നടത്തുന്ന നിങ്ങളോടു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിയ്ക്കട്ടെ. ഈ മതങ്ങളും അവയുടെ ദല്ലാളന്മാർ അടിച്ചേൽപ്പിയ്ക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര സുന്ദരമാകുമായിരുന്നു ഭൂമി.

മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പകുതിയിലധികം ഊർജ്ജം ചെലവാക്കപ്പെടുന്നതു് :

  • സ്വന്തം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിയ്ക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തുവാനുമാണു്.
  • തന്റെ മതം തന്നെ വിശ്വസിപ്പിച്ച ദൈവമല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ലെന്നു വാദിയ്ക്കുവാനും തെളിയിയ്ക്കുവാനുമാണു്.
  • തന്റെ മതത്തിൽ ആളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് സംഘശക്തി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുവാനും, തന്റെ മതത്തിനെ എതിർക്കുന്നവരെന്നു തോന്നുന്നവരോടു പോരാടുവാനുമാണു്.
  • ഇതുപോലെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത മതഭ്രാന്തുകൾക്കു വേണ്ടിയാണു് മനുഷ്യവംശം ഏറെക്കാലമായി ചോരയും നീരും ചെലവാക്കുന്നതു്.

ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ലാഭം കൊയ്യുന്നതാരാണു്? എല്ലാ മതത്തിലുമുള്ള പുരോഹിതന്മാരാണു് ഇതിലെ ചെന്നായകൾ. ആട്ടിൻകുട്ടികളെ കൂട്ടിയടിപ്പിച്ചു് ചോര കുടിയ്ക്കാൻ കൊതിയ്ക്കുന്ന ഈ വർഗ്ഗം എന്നു് ഇല്ലാതാവുന്നോ, അന്നേ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ പരസ്പരം സ്നേഹിയ്ക്കുവാനും സഹകരിയ്ക്കുവാനും തയ്യാറാവുകയുള്ളു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ചെന്നായകളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടു് അന്ധരായി പരസ്പരം കൊല്ലുവാൻ നടക്കുന്ന മന്ദബുദ്ധികളായിരിയ്ക്കും എക്കാലവും മനുഷ്യർ.

നിങ്ങൾ ദൈവവിശ്വാസത്തിനും മതത്തിനും എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും, അവസാനം മനുഷ്യവംശത്തിനു ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമേ ഈ ദൈവങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വരില്ല. ലോകം മുഴുവൻ മനുഷ്യർ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കഷ്ടപ്പെടുന്നവനെ സഹായിയ്ക്കുവാനോ, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതു മുൻകൂട്ടിയറിഞ്ഞു തടയുവാനോ വന്നിട്ടുണ്ടോ? വല്ലപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ അറിവില്ലായ്മയാൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണകരമായതു സംഭവിച്ചാൽ അതു ദൈവത്തിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെയ്ക്കും. ദോഷമാണു സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ അതു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിനെ മറന്നതിനാലാണെന്നും പറഞ്ഞു് മനുഷ്യന്റെ തലയിലും കെട്ടിവെയ്ക്കും.

മനുഷ്യൻ ആരോപിയ്ക്കുന്നതല്ലാതെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനെ നേർവഴിയ്ക്കു നടത്തുവാനോ ലോകത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാനോ ഏതെങ്കിലും ദൈവത്തിനെക്കൊണ്ടു് ആകുമോ?

സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിനെ സംരക്ഷിയ്ക്കുവാൻ കൂലിപ്പട്ടാളത്തെ ഇറക്കുന്ന വിശ്വാസികളേ, നിങ്ങൾ എന്നാണു് ബോധത്തിലേയ്ക്കു വരിക?

AAP is a team of criminals escaped from Tihar jail

One thing all the critics of AAP knowingly ignore is that, they are a bunch of enthusiasts (not hardened politicians) who want to clean the Indian politics and bureaucracy. They do not have any experience in running the current system of Indian bureaucracy, which is deeply penetrated and bound by the strong roots of corruption. In 2 months or even 2 years, we cannot expect to see a dramatic change in this current system. It will take considerable time to change the very mindset which will oppose the change.

When we go through all the critics, one may feel that AAP is a team of criminals escaped from Tihar jail, even though the reality is other way round.

By gaining enough experience by tackling the problems in their own way, they will emerge as experts in clean politics and governance.

They are not seasoned politicians to display the tactics that will please everybody from the day one.

They will commit mistakes, and will learn from those mistakes, but not like criminal politicians who will purposefully commit crimes and conceal them for ever.

Even before APP, we have clean politicians, but they always opt to be passive in front of present state of corruption (eg: Left parties). The AAP is active against corruption, and that is what giving us a little hope.

അഞ്ജലി ലൈബ്രറിയിലേയ്ക്കു വരൂ…

വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിയ്ക്കൂ, നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കകോശങ്ങൾ, നശിക്കാതിരിക്കട്ടെ.

ടിവി കാണുമ്പോൾ, ചിന്തയേക്കാൾ വേഗതയിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത നിശ്ചലമാകുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്ന ചിന്താമുകുളങ്ങൾ കാലക്രമേണ നശിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചിന്താശേഷിയും നശിയ്ക്കുന്നു.

എന്നാൽ, ഒരു കഥ വായിയ്ക്കുമ്പോഴോ? നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കഥയിലെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും സ്വയം സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ക്രിയാത്മകത കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമാകുന്നു. സ്വാഭാവികമായി സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾക്കു് കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ജീവിതം കൂടുതൽ സുന്ദരമാകുന്നു, കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു.

അതിനാൽ, വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിയ്ക്കൂ, നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കകോശങ്ങൾ, നശിക്കാതിരിക്കട്ടെ.

കുട്ടികളിലെ ഭാവനാശേഷിയാണു് ഏതു രംഗത്തും മുൻപന്തിയിലെത്തുവാൻ അവരെ സഹായിയ്ക്കുന്നതു്. നിത്യവും ടെലിവിഷന്റെ മുന്നിലിരുന്നു് വരളുന്ന കുട്ടികളുടെ ഭാവനാശേഷിയും വിളർത്തുപോകും. കുട്ടികളെ അവരുടെ നല്ല ഭാവിയ്ക്കായി പുസ്തകങ്ങളിലേയ്ക്കും കളികളിലേയ്ക്കും കൊണ്ടുവരൂ.

കുട്ടികളിലെ വായനാശീലം വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം, നിങ്ങൾ അവർക്കൊരു മാതൃകയാവുക എന്നതാണു്. വായനാശീലമുള്ള രക്ഷിതാക്കളുടെ കുട്ടികൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണല്ലോ പഠിയ്ക്കുക.

അതിനാൽ, വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിയ്ക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ഭാവി തലമുറയും നശിക്കാതിരിക്കട്ടെ.

Come to http://anjalilibrary.com in Chennai

അറിവിനെ തരംതിരിയ്ക്കുവാനും അതിനെ വീണ്ടും തരംതിരിയ്ക്കുവാനും, അതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിയ്ക്കുവനും, ആവശ്യമനുസരിച്ചു പുതിയ വിഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കു മാറ്റുവാനും, മൂർത്തമായതിനെ അമൂർത്തമാക്കുവാനും, അമൂർത്തമാക്കിയതിനെ തിരിച്ചു മൂർത്തമാക്കുവാനും, പ്രശ്നങ്ങളെ പുതിയ ദിശകളിലൂടെ നോക്കിക്കാണുവാനും, ഒക്കെയായിരിയ്ക്കണം ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വ്യക്തിയെ പഠിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതു്. വായിയ്ക്കാനും എഴുതാനും അറിയാത്തവരല്ല നാളത്തെ നിരക്ഷരർ, പഠിയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരായിരിയ്ക്കും നാളത്തെ നിരക്ഷരർ.
Herbert Gerjuoy

ഒരു നുണക്കഥ

റെക്കോഡിങ്ങിൽ ആദ്യത്തെ ശ്രമമാണു്.