വിലനിലവാരം ചെന്നൈയിൽ

തുവരപരിപ്പു് – കിലോ 52 രൂപ
ഉഴുന്നുപരിപ്പു് – കിലോ 52 രൂപ
കടുകു് – കിലോ 50 രൂപ
വെളിച്ചെണ്ണ – കിലോ 98 രൂപ
പാൽ – ലിറ്റർ 18 രൂപ
ഇതാണു് ചെന്നൈയിലെ ഇന്നത്തെ ചില്ലറവില. കേരളത്തിലെ വിലനിലവാരം എന്താണാവോ ഇപ്പോ.

പഠനപീഡകരെ ശിക്ഷിയ്ക്കുക

പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കമായ കുട്ടികളെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്ന അച്ഛനമ്മമാരും അദ്ധ്യാപകരും നാടിന്റെ ശാപമായി മാറുകയാണോ?

ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചില കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിയ്ക്കുന്നതു് അദ്ധ്യാപികയുടെ കഴിവല്ല, അതു് ആ കുട്ടികൾക്കു കിട്ടിയ അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങൾ നിമിത്തമാണു്. മറ്റുള്ളവർ പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം പോകുന്നതും സാഹചര്യങ്ങൾ നിമിത്തം മാത്രമാണു്. പല കുട്ടികളുടേയും സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായിരുന്നാലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപോലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ, അതു് ആ ക്ലാസ്സിലെ അദ്ധ്യാപികയുടെ കഴിവു തന്നെയാണു്. പഠിയ്ക്കാത്ത കുട്ടികളെ മാനസികമായി കൊല്ലാക്കൊല്ല ചെയ്യുന്ന അദ്ധ്യാപകർ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല, അവർ സ്വന്തം കഴിവില്ലായ്മയ്ക്കാണു് അവർ കുട്ടികളെയിട്ടു ശിക്ഷിയ്ക്കുന്നതെന്നു്.

ആരെയും പഠിപ്പിയ്ക്കുവാൻ കഴിവുള്ള നല്ല അദ്ധ്യാപകരെ ലഭിയ്ക്കുന്നവർ ഭാഗ്യമുള്ളവർ തന്നെ.