ഇന്റര്‍വ്യു

ഇന്നു സിജിയ്ക്കു ഒരു ഇന്റര്‍വ്യു കിട്ടിയ ദിവസമാണു്. നാളെ അറിയാം അതിന്റെ ഫലം.

Advertisements

സ്വാഗതം

എല്ലാവര്‍ക്കും ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലേയ്ക്കു സ്വാഗതം.