ഭയത്തിൽ ജീവിച്ചുമരിക്കുന്നതാണു് ഈശ്വരവിശ്വാസം

മനുഷ്യനു് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന അറിവു് സമ്മതിക്കുന്നിടത്താണു് നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ ആരംഭം. ജ്ഞാനം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന അറിവു്.

മനുഷ്യനു് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഒന്നും അന്വേഷിക്കാതെ ഭയത്തിൽ ജീവിച്ചുമരിക്കുന്നതാണു് ഈശ്വരവിശ്വാസം.

Advertisements