കള്ളന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ

കള്ളന്മാര്‍ കട്ടതിനു ശേഷം കളവുമുതല്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ കക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ കക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

വരും

കാലമിനിയുമുരുളും

വിഷു വരും

വരട്ടെ,

പടക്കം പൊട്ടിയ്ക്കാന്‍ പറ്റില്ലെങ്കിലും,

കമ്പിത്തിരി പൂത്തിരി കത്തിയ്ക്കാന്‍ പറ്റില്ലെങ്കിലും,

വിഷു വരട്ടെ,

വിഷുകഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാലോ………