അവസാനത്തെ സിക്സർ

അവധിക്കാലത്തെ അവസാനത്തെ അടിയടിക്കുന്ന ചെറുവാല്യക്കാരൻ

Advertisements

ഗ്രാമം കൊതിക്കാറുണ്ടെന്നോ?

സന്ധ്യയോടെ ഇരുൾ പരക്കുന്ന ഒരു ഏകാന്തഗ്രാമവീഥി.

നമ്രശിരസ്കയായ് വഴുതിനപ്പൂ

നമ്രശിരസ്കയായ് വഴുതിനപ്പൂ നിന്നപ്പോൾ

പേരയുടെ പൂവ്

പേരയുടെ പൂവിലൊരു ഈച്ച (പാവം, ഫോക്കസ് ഔട്ടായിപ്പോയി).