തൊഴിലില്ലാത്തവനായി ഞാന്.

ഞാന് ജോലി രാജിവച്ചു, തൊഴിലില്ലാത്തവനായി. ആഗസ്റ്റ് ഒന്നുമുതല് ശംമ്പളം തരാന് പുതിയൊരു മുതലാളിയെ തേടേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു.

Advertisements