പാര്‍പ്പിടത്തിലൊരു വാക്കു്

മാഷേ, ഇപ്പോ വീടുപണിയാനുള്ള മൂഡൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ അടിച്ചുപുസ്തകമാക്കുമ്പോ, ഒരു കോപ്പി എനിക്കും മാറ്റിവെച്ചേക്കണേ.

ഉദ്യോഗസ്ഥദുഷ്പ്രഭുത്വം

കേട്ടില്ലേ ഇന്നത്തെ വിശേഷം? സുനാമിദുരിതാശ്വാസഫണ്ടു് വകമാറ്റിയതന്വേഷിയ്ക്കാന്‍ കമ്മീഷനെ വച്ചു അച്ചുമ്മാമന്‍, പക്ഷേ റവന്യൂബ്യൂറോക്രസി ആ കമ്മീഷനെ മലര്‍ത്തിയടിച്ചു തറപറ്റിച്ചു. മൂപ്പരിപ്പോള്‍ ആയുധംവച്ചു കീഴടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണു് ഇന്നു കാലത്തു തന്നെ ഏഷ്യാനെറ്റ് കാണിച്ചതു്. അത്ര ബലവത്താണു് ഉദ്യോഗസ്ഥദുഷ്പ്രഭുത്വം. ആരെക്കൊണ്ടാകും എതിര്‍ത്തുതോല്പിക്കാന്‍. അച്ചുമ്മാമനു കഴിയുമോ? ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടിക്കു കഴിയുമോ? എങ്ങനെ നടക്കാനാ അല്ലേ, രണ്ടും ഒരു നുകത്തില്‍ പൂട്ടിയ കാളകളെപ്പോലെയല്ലേ.

ചിന്തയിലാണു് ചര്‍ച്ച.