മഴയിൽ കുതിരുമ്പോൾ

മഴയിൽ കുതിർന്ന ഒരു പറമ്പു്

From ഗ്രാമം
Advertisements

കറുത്ത തുമ്പിയും പച്ച എട്ടുകാലിയും

കറുത്ത തുമ്പിയും പച്ച എട്ടുകാലിയും, ഒരു ജീവൻമരണസന്ധി.

From പ്രാണികൾ

Tags: ,

ചൊറിയൻപുഴു നഴ്സറി

ചൊറിയൻപുഴു നഴ്സറി

From പ്രാണികൾ

കൂടു കൂട്ടാൻ കൂട്ടിനു വരുമോ?

തുരുമ്പിച്ച സൈക്കിളിന്മേൽ കൂടാരം കെട്ടുന്നവൻ

From പ്രാണികൾ

ചൊറിയൻപുഴു നഴ്സറി

ചൊറിയൻപുഴു നഴ്സറി

From പ്രാണികൾ

എന്തിനാ ഇത്രയും രോമം?

എന്തിനാ ഇത്രയും രോമം? മനുഷ്യനിട്ടു ചൊറിയാൻ, അല്ലാണ്ടെന്തിനാ!

From പ്രാണികൾ