നമുക്കു നടക്കാം

ഇനിയുമുണ്ടൊരുപാടു നടക്കാന്‍,

കൂട്ടിനു നീയുണ്ടെങ്കില്‍

Advertisements

എന്റെ കാമുകി

പ്രഥമദര്‍ശനം തന്നെ പ്രേമനിര്‍ഭരം, ഇതെന്റെ സുന്ദരി, കൃശഗാത്രി.

എന്‍പ്രിയ പ്രണയിനി

എന്‍പ്രിയ പ്രണയിനി