ആരാണു് അടുത്ത റേപ്പിസ്റ്റ്?

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ, സമൂഹത്തിൽ ഒക്കെ എന്താ എല്ലാരുടേം വീര്യം, തല്ലണം കൊല്ലണം, പിന്നെ. ചിലർക്കു് സൌദി നിയമം വേണം, ചിലർ പറയുന്നതു് ഗോവിന്ദച്ചാമിയെ കൊല്ലാഞ്ഞതിനാലാണു് ജിഷയും പോയതു്.

അതിനു മുമ്പു് അടുത്ത റേപ്പിസ്റ്റ് ആരാണെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു് അതു് തടയുകയല്ലേ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതു്. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒന്നു അന്വേഷിച്ചു നോക്കു്, കിട്ടും.

1. “ഇവളുമാരെയൊക്കെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിയ്ക്കണം” എന്നു് എപ്പോഴും പറയുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കാണും.
2. വേശ്യകളെ മാറി മാറി പൂശി മടുത്തതിനാൽ ഒരു ചേയ്ഞ്ച് നോക്കി നടക്കുന്നവരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണും.
3. ടൈറ്റുള്ള …….. നോക്കി നടക്കുന്നവരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കാണും.
4. മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചു സന്തോഷിയ്ക്കുന്നവരേയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നു കിട്ടും.

ആദ്യം അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചു അവരുടെ സ്വഭാവം നേരെയാക്കാൻ നോക്കു്, അല്ലാതെ റേപ്പ് ചെയ്ത ഒരുവനെ മാത്രം തല്ലിക്കൊന്നിട്ടു് ഇവിടെ ഒന്നും നേരെയാകാൻ പോകുന്നില്ല.

വധശിക്ഷയോടുള്ള ഭയമൊക്കെ, നാലു പെഗ്ഗടിച്ചാൽ മറന്നുപോകും, രണ്ടു പുകയെടുത്താൽ, ഒരിഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്താൽ, കൂട്ടം ചേർന്നു് പിരികേറ്റിയാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നു് ഇവർക്കു് തന്നെ അറിയില്ല.

നിങ്ങളെല്ലാം സത്യത്തിൽ റേപ്പിനെതിരാണെങ്കിൽ, അടുത്ത റേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നയാളെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിയ്ക്കൂ, അല്ലാതെ, വെറുതെ വളവളാന്നു ഒച്ചയിട്ടിട്ടു് ഒരുകാര്യവുമില്ല.

എല്ലാർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ കൈയിൽ കിട്ടിയതിന്റെ ആവേശമാണു്, വൃത്തികെട്ട വർഗ്ഗം.

Advertisements