സിനിമയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാം

നിങ്ങൾക്കൊരു സിനിമയിൽ സ്വയം മറക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മായികലോകത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേരാം. എന്നും മൂന്നാം നിരയിലെ നടുക്കസേരയിൽ രണ്ടു മനസ്സിനു വേണ്ട സ്ഥലത്തു് ഇരിയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിതാണു്, നിങ്ങളും സിനിമയും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നു. ഇന്നു് ഫിലിമിനും ഡിജിറ്റലിനും ഇടയിൽ നാം ഒതുങ്ങിക്കൂടുമ്പോൾ, കാമറൂൺ ‘അവതാറിലൂടെ‘ കാണിച്ചു തരുന്ന ഭാവി അമ്പരപ്പിയ്ക്കുന്നതാണു്, തന്നിലേയ്ക്കലിഞ്ഞു ചേരാൻ ക്ഷണിയ്ക്കുന്ന സിനിമ, അതിൽ നായകരുടെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഭാഗധേയം കൂടി നിർണ്ണയിയ്ക്കുവാൻ നമുക്കു ശേഷി നല്കുന്ന സിനിമ.

Advertisements