ഒരു ചൈനീസ് ചൊല്ല്

കവിത സുന്ദരമാകുന്നതു്, സ്വന്തമായിരിയ്ക്കുമ്പോള്‍,
ഭാര്യ സുന്ദരിയാകുന്നതു്, അന്യന്റേതായിരിയ്ക്കുമ്പോള്‍.

Advertisements