സ്രഷ്ടാവിനെ ആരു സൃഷ്ടിച്ചു?

എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതു് ദൈവമാണു്. പരമാണു മുതൽ പർവ്വതങ്ങൾ വരെ, സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും നപുംസകത്തെയും, പക്ഷിമൃഗാദികളെയും പുല്ലിനെയും പുഴുവിനെയും എല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു.

ഓരോ മതങ്ങളും സ്രഷ്ടാവിനെയും സൃഷ്ടികർമ്മത്തിനെയും പല പ്രകാരത്തിൽ വിവരിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ഈ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലെ നായകനായ ദൈവത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി ആരും പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നില്ല.

ദൈവത്തിനെ ആരു സൃഷ്ടിച്ചു? പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിയ്ക്കുവാനും ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു മൂലയ്ക്കുള്ള ചെറിയൊരു നക്ഷത്രമായ സൂര്യന്റെ ഒരു ചെറുഗ്രഹമായ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ സൃഷ്ടിയ്ക്കുവാനും, അതിൽ തന്നെ മനുഷ്യനെന്ന ജീവിയ്ക്കു വിശേഷബുദ്ധി നല്കുവാനും, ആ മനുഷ്യവർഗ്ഗം തലമുറകൾ പിന്നിട്ടു പെറ്റുപെരുകിയപ്പോൾ പലതരം വിശ്വാസങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും, തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം കലഹിയ്ക്കുവാനും ഇടവരുത്തും വിധം സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തുവാൻ ഈ ദൈവത്തിനെ ആരു നിയോഗിച്ചു?

നിയോഗിച്ചതാരായാലും, തന്റെ പ്രവർത്തി വളരെ വികലമായിട്ടാണു് ദൈവം നിർവ്വഹിച്ചതെന്നു്, ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ പേരു പറഞ്ഞു കലഹിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഇക്കാലമത്രയുമുള്ള അറിയപ്പെട്ട ചരിത്രം കാണുമ്പോൾ നമുക്കു പറയാം.

തങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനെ തിരിച്ചറിയുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിവില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിനു ശേഷം, അവരുടെ മുന്നിൽ ഒളിച്ചുകളിയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചതു് മറ്റൊരു ദൈവമോ വേറെന്തെങ്കിലുമോ ആണെങ്കിലും, ആ സൃഷ്ടികർമ്മവും വളരെ വികലമായിപ്പോയി.

ഇങ്ങനെ വികലസൃഷ്ടികളുടെ ഒരു അനന്തശൃംഖലയിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണു് മനുഷ്യവർഗ്ഗം വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ദൈവം.

അപ്പോ, ആരാണു് ഈ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതു്?

Advertisements

നിങ്ങൾ വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ?

വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ?

നിങ്ങളൊരു തികഞ്ഞ ദൈവവിശ്വാസിയാണെന്നു നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവോ? 100%?

നിങ്ങൾക്കു തെറ്റി.

ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, നിങ്ങളിലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതു ശതമാനവും നിരീശ്വരവാദിയാണു്. ബാക്കി ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ ഒന്നാം തിയ്യതിയും ഗുരുവായൂർ പോയി തൊഴുന്നതോ, കർക്കിടകം മുഴുവനും ഇരുന്നു രാമായണം വായിയ്ക്കുന്നതോ നിങ്ങളെ ഒരു ശതമാനം പോലും ദൈവവിശ്വാസിയാക്കുന്നതു പര്യാപ്തമല്ല, ആയുസ്സു മുഴുവൻ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചാലും എത്ര പ്രാവശ്യം ഹജ്ജു ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ശതമാനം പോലും ദൈവവിശ്വാസിയാകുവാൻ കഴിയില്ല.

കാരണം,

ലോകത്തുള്ള മറ്റു കാക്കത്തൊള്ളായിരം ദൈവങ്ങളേയും നിങ്ങൾ വിലവയ്ക്കുന്നില്ല. ജീവിതത്തിലൊരിയ്ക്കലെങ്കിലും അവയുടെ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നില്ല. അവയുടെ ആചാരങ്ങൾ പാലിയ്ക്കുന്നില്ല. അതു മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പല പ്രവർത്തികളും അനേകായിരം മതങ്ങളെ അവഹേളിയ്ക്കുന്നതുമാണു്. നിങ്ങൾ പശുവിനെ തിന്നുന്നു, പന്നിയെ തിന്നുന്നു. ഇതിൽപരം എന്തു ദൈവനിഷേധമാണു് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ളതു്. നിങ്ങളിലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതു ശതമാനവും ഈ ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവയിൽ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നവരോടു് വിരോധവും വച്ചു പുലർത്തുന്നു. അത്രയും മതങ്ങളിലെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളൊരു അവിശ്വാസിയാണു്, ദൈവം ഇല്ലെന്നു കരുതുക മാത്രമല്ല ദൈവത്തിനു നിഷിദ്ധമായവ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന ഹീനജന്മം കൂടിയാണു്.

ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിനായിരക്കണക്കിനു ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കു് യാതൊരു വിലയുമില്ല. ആ ദൈവങ്ങളുടെ ശാസനകൾക്കു് നിങ്ങൾ പുല്ലുവിലപോലും കല്പിയ്ക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളെങ്ങിനെ നൂറു ശതമാനം വിശ്വാസിയാകും? ഇത്രയും ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്തയാൾ വിശ്വാസിയോ? ഇത്രയും ദൈവങ്ങൾക്കും അവയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും പുല്ലുവില കല്പിയ്ക്കാത്തവൻ തികച്ചും നിരീശ്വരവാദി തന്നെ.

നിങ്ങൾ വിശ്വസിയ്ക്കാത്ത ദൈവങ്ങളുടെ മൊത്തം എണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം കൂടുതൽ മാത്രമേ ഞാനും വിശ്വസിയ്ക്കാത്തതായിട്ടുള്ളൂ.

ഇപ്പോൾ വിശ്വാസം വന്നുവോ?

മൂന്നു മതങ്ങളെപ്പറ്റി ഗോർ വിദൽ

നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിരിയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട തിന്മയാണു് ഏകദൈവവിശ്വാസം. ലോഹയുഗത്തിലെ കാടന്മാരുടെ പുസ്തകമായ പഴയനിയമത്തിൽ നിന്നു് മാനവദ്രോഹികളായ മൂന്നു മതങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു – ജൂതമതവും ക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാംമതവും. ഇവയുടെ ദൈവങ്ങളെല്ലാം ആകാശത്തിലാണു് വാസം. ഈ മതങ്ങളെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷാധിപത്യഗോത്രവ്യവസ്ഥയാണു് – ദൈവമാണു് അനിഷേധ്യനായ പിതാവു് – അതിന്റെ ഫലമായി ഈ ആകാശദൈവങ്ങളാലും അവയുടെ പുരുഷദല്ലാളന്മാരാലും ബാധിയ്ക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷങ്ങളായി സ്ത്രീകൾ അടിമകളായി ജീവിയ്ക്കുന്നു.

പറഞ്ഞതു്: Gore Vidal
പുസ്തകം: The God Delusion by Richard Dawkins (paperback, page.58)