കുട്ടികള് പുകവലിയ്ക്കുന്നു

കുട്ടികളെ കളിച്ചു വളരാനനുവദിച്ചാല്, അവര് പുകവലിയും മദ്യപാനവും പഠിച്ചെടുക്കാന് ഏറെ വൈകും.

അവസാനം ഇന്നലെയവന്‍ വന്നു.

കുട്ടികള്‍ വേണ്ടെന്നുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ നാലുകൊല്ലം ഉറച്ചുനിന്നു യുദ്ധം ചെയ്തെങ്കിലും, അവസാനം ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് അവന്‍ വന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു് 12 മണിയ്ക്കു് അവന്‍ ഈ നാടകഭൂമിയുടെ രംഗശീല കീറിയെറിഞ്ഞു കൊണ്ടു് വേദിയിലവതരിച്ചു. അവതാരോദ്ദേശം അറിയാതെ എന്തു നാമം ചാര്‍ത്തും എന്ന കണ്‍ഫ്യൂഷനിലാണു ഞങ്ങള്‍.