പിണറായിയ്ക്കെന്താണിത്ര പേടി?

പാർട്ടിയിൽ അടിനെ പട്ടിയാക്കാൻ കഴിവുള്ള വക്കീലന്മാരില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ പിണറായിയ്ക്കു കോടതിയിൽ പോകാൻ പേടി? അതോ തോക്കുമേന്തി നടക്കുന്ന തന്നെ കോടതി കേറ്റുവാനാർക്കാണിത്ര സാമർത്ഥ്യം എന്ന ധാർഷ്ട്യമോ? ഏതാണു് പിണറായിയെ കോടതിയിൽ കയറുന്നതിൽ നിന്നു് ഇത്രയ്ക്കും ശക്തമായി തടയുന്നതു്?

Advertisements