വിളക്കുത്സവം

ഒരു വിളക്കുത്സവം

Advertisements

തീവണ്ടിയും ജനങ്ങളും

തീവണ്ടിയും ജനങ്ങളും, ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടു്

appoos

അപ്പൂസിന്റെ ചില ചിത്രങ്ങള്‍.

Vodpod videos no longer available.  posted with vodpod

എന്റെ ക്യാമറയിലൊരു സെല്ഫ് ഷോട്ട്

എന്റെ ക്യാമറയിലൊരു സെല്ഫ് ഷോട്ട്

chippy-self-shoot.jpg
ചിപ്പി