അറിവിനെ തരംതിരിയ്ക്കുവാനും അതിനെ വീണ്ടും തരംതിരിയ്ക്കുവാനും, അതിന്റെ കൃത്യത പരിശോധിയ്ക്കുവനും, ആവശ്യമനുസരിച്ചു പുതിയ വിഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കു മാറ്റുവാനും, മൂർത്തമായതിനെ അമൂർത്തമാക്കുവാനും, അമൂർത്തമാക്കിയതിനെ തിരിച്ചു മൂർത്തമാക്കുവാനും, പ്രശ്നങ്ങളെ പുതിയ ദിശകളിലൂടെ നോക്കിക്കാണുവാനും, ഒക്കെയായിരിയ്ക്കണം ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു വ്യക്തിയെ പഠിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതു്. വായിയ്ക്കാനും എഴുതാനും അറിയാത്തവരല്ല നാളത്തെ നിരക്ഷരർ, പഠിയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരായിരിയ്ക്കും നാളത്തെ നിരക്ഷരർ.
Herbert Gerjuoy

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )