എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതു് ദൈവമാണു്. പരമാണു മുതൽ പർവ്വതങ്ങൾ വരെ, സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും നപുംസകത്തെയും, പക്ഷിമൃഗാദികളെയും പുല്ലിനെയും പുഴുവിനെയും എല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു.

ഓരോ മതങ്ങളും സ്രഷ്ടാവിനെയും സൃഷ്ടികർമ്മത്തിനെയും പല പ്രകാരത്തിൽ വിവരിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ഈ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലെ നായകനായ ദൈവത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെപ്പറ്റി ആരും പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്നില്ല.

ദൈവത്തിനെ ആരു സൃഷ്ടിച്ചു? പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിയ്ക്കുവാനും ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു മൂലയ്ക്കുള്ള ചെറിയൊരു നക്ഷത്രമായ സൂര്യന്റെ ഒരു ചെറുഗ്രഹമായ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ സൃഷ്ടിയ്ക്കുവാനും, അതിൽ തന്നെ മനുഷ്യനെന്ന ജീവിയ്ക്കു വിശേഷബുദ്ധി നല്കുവാനും, ആ മനുഷ്യവർഗ്ഗം തലമുറകൾ പിന്നിട്ടു പെറ്റുപെരുകിയപ്പോൾ പലതരം വിശ്വാസങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും, തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം കലഹിയ്ക്കുവാനും ഇടവരുത്തും വിധം സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തുവാൻ ഈ ദൈവത്തിനെ ആരു നിയോഗിച്ചു?

നിയോഗിച്ചതാരായാലും, തന്റെ പ്രവർത്തി വളരെ വികലമായിട്ടാണു് ദൈവം നിർവ്വഹിച്ചതെന്നു്, ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ പേരു പറഞ്ഞു കലഹിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഇക്കാലമത്രയുമുള്ള അറിയപ്പെട്ട ചരിത്രം കാണുമ്പോൾ നമുക്കു പറയാം.

തങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിനെ തിരിച്ചറിയുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിവില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിനു ശേഷം, അവരുടെ മുന്നിൽ ഒളിച്ചുകളിയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചതു് മറ്റൊരു ദൈവമോ വേറെന്തെങ്കിലുമോ ആണെങ്കിലും, ആ സൃഷ്ടികർമ്മവും വളരെ വികലമായിപ്പോയി.

ഇങ്ങനെ വികലസൃഷ്ടികളുടെ ഒരു അനന്തശൃംഖലയിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണു് മനുഷ്യവർഗ്ഗം വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ദൈവം.

അപ്പോ, ആരാണു് ഈ ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതു്?

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w