സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം പോയോ പോയോ എന്നും നോക്കിയിരിയ്ക്കുമ്പോൾ, ദേ കേൾക്കുന്നു, “അതു വരുന്നേയുള്ളൂന്നു്”.

  1. ഒബാമ നികുതിനയം മാറ്റിയതു് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ വരുമാനവും ജോലിയും കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ.
  2. ഐടി മേഖലിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറേപ്പേർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.
  3. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതികൾ ആവശ്യക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ മടങ്ങിയെത്തിത്തുടങ്ങിയെന്നു് വാർത്ത. താഴെ മാതൃഭൂമിയിലെ വാർത്തയുടെ പകർപ്പുണ്ടു്.
  4. കശുവണ്ടിയ്ക്കും സമുദ്രോല്പന്നങ്ങൾക്കും ചെലവില്ലാതായാൽ, കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തളർന്നു തുടങ്ങും. നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാർക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും.
  5. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗൾഫിൽ നിന്നു് ഇഷ്ടം പോലെ പേർ തൊഴിലില്ലാതെ മടങ്ങുന്നുണ്ടു്.
  6. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ തൊഴിലാവശ്യത്തിനായി മാത്രം പുറപ്പെട്ടുപോയിട്ടുള്ള നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മടക്കത്തിന്റെ പാതയിലാണു്.

സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം തന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം കാണിച്ചിട്ടേ അടങ്ങുകയുള്ളൂവെന്നാണോ?

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )