ചോദ്യം: how can i merge two letters together? When I merge color change. white become black and black change to white. letters looks funny

ഉത്തരം: രണ്ടു അക്ഷരങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം വരുന്നത്, ഔട്ടുലൈനിന്റെ ദിശ രണ്ടിനും വ്യത്യസ്തമായതു കൊണ്ടാണ്. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ ഔട്ടുലൈനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദുവിൽ വലത്തുഞെക്കി, റിവേഴ്സ് കോൺടൂർ എന്ന മെനു ഞെക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു അക്ഷരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേയും പുറത്തേയും ഔട്ടുലൈനുകൾ വ്യത്യസ്തദിശയിലായിരിയ്ക്കണം. രണ്ടും ഔട്ടുലൈനുകളുടെയും ദിശ ഒരുമിച്ചു മാറ്റാനായി അവയെ ഒന്നിച്ചു സെലക്ടിയിട്ട് വലത്തുഞെക്കി, റിവേഴ്സ് കോൺടൂർ എന്ന മെനു ഞെക്കിയാൽ മതി.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w