കരയാമുട്ടം തീരം, 2008 ജൂൺ മാസം, ആറര മണി


കൂടാരത്തിനരികിലെ പോസ്റ്റ് പിഴുതുമാറ്റി പടംപിടിക്കുവാൻ പന്തുകളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ സമ്മതിച്ചില്ല, ദുഷ്ടന്മാർ, തല്ക്കാലം ഇതുപിടി.


കടലിലേയ്ക്കിറങ്ങുന്ന അറപ്പത്തോടു്

Advertisements

One thought on “കരയാമുട്ടം തീരം, ജൂൺ മാസം, ആറര മണി

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )