ഫ്ലോക് ഉപയോഗിക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ടു കുറച്ചു കാലമായി. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണു് ഇതിന്റെ ബ്ലോഗിങ് സൌകര്യം ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാന് തോന്നിയതു്. ലോഗിന് ചെയ്യാതെ തന്നെ ലേഖനങ്ങള് തയ്യാറാക്കുകയും സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നതു തന്നെയാണു് ഇതിന്റെ ഏതു ബ്ലോഗുക്ലയന്റിനെയും പോലെ ഇതിന്റെയും ഒരു മേന്മ. എങ്ങിനെയുണ്ടെന്നു നോക്കട്ടെ.

Blogged with Flock

Advertisements

2 thoughts on “ഫ്ലോകില് നിന്നൊരു പരീക്ഷണം

  1. ഫ്ലോക്കിന്റെ പിന്നിലും ഗെക്കോ തന്നെയല്ലേ കെവീ? മലയാളം റെന്‍ഡറിംഗ് തഥൈവ തന്നെ (ലിനക്സില്‍) എന്ന് ഒരിക്കല്‍ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയപ്പോള്‍ കണ്ടിരുന്നു..

  2. കെവിനെ ഒരു പരീക്ഷണം ഞാനും നടത്തി എന്നാല്‍ ഫയര്‍ ഫോക്സിലെ പോലെ ചില്ലുകള്‍ രണ്ടാമത്‌ എഡിറ്റ്‌ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എങ്കിലും സംഗതി കൊള്ളാം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. നന്ദി……………

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )