ക്രമനമ്പറിലൊരു പുരോഗതിയുണ്ടായെങ്കിലും, ഈ പതിപ്പു് അഞ്ജലിയുടെ ഒരു അധോഗതിയാണു്. പക്ഷേ യൂണീക്കോഡിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ഇതു് ആവശ്യമായി വന്നിരിയ്ക്കുന്നു.

പകർപ്പു്.

Advertisements

3 thoughts on “അഞ്ജലി 0.730

  1. 0.730 തന്നെയിടണം ഇനി മുതല്ക്കു്. 0.730ന്റെ പ്രത്യേകതയെന്തെന്നാലു്, അതു പഴയരീതിയിലും എടുത്തുകളയപ്പെട്ട പുതിയരീതിയിലുമുള്ള ചില്ലുകളെ കാണിയ്ക്കും. ഇതും തല്ക്കാലാശ്വാസത്തിനു വേണ്ടിമാത്രം. യൂണീക്കോഡുനിലവാരത്തിനൊരന്തിമതീരുമാനം വരുന്ന വരെ മാത്രം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )