ഒരുപാടു പേർ ഓടുന്നതോടൊപ്പം ഓടുകയാണു് ഞങ്ങളും. ഒന്നാം സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമേ അല്ല. എന്നാൽ ഓടുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചും സങ്കടപ്പെട്ടും ഞങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിയ്ക്കുന്നു.

സമകാലിക മലയാളം വാരികയിലെ പത്രാധിപക്കുറിപ്പു്

Advertisements

8 thoughts on “ഓടുകയാണു്

 1. V…i¹ÇsÉ

  KVATm KT‹uoPAm eV„i¹PiƒAVuK•
  Pi‹isiTu‹o€A O…ieqARA KÇTuK•.
  JÁV~ÅKxieØ a¹u€vil E‹u-
  o†‡i¹iRio€A KRieqARÁ S±ÊK•.
  ERu„in KRiTeKsuK• MÇTeV-
  e€AsYl oPALum KAtM€ie–jueM.
  KÇRiRu• V‹u KAre‹ATu{u‹ueVA
  oLA‚i¹u €ÁRueMn SÇRÊKiR`je„.

  eVsxiNAeYARu NiLAxRieYhiLum
  Eos¹uoPAYi– a‰iYum , SÇRÊNum.
  CVioTYuMiRu• MÇTi KsioYƒÁTeV-
  ~u¶iLueMARu KA…ɹ €iRYuKYA`u kAn.
  SržVum ERu„A`É, ERu„in KƒuA`É,
  KƒuieN eeKoKArxÉ NiƒYu‹u KÇRiRu•.

  Q€uÅG†APeMA , a†NiPA€je„A,
  IS‹¸uRi€ MuXVRi €A•Ke„A,
  U•€iMiReM‹il Ni€ÊA±€ €Ár{eV-
  EM eVsA€KKwu €uƒ‹u V¹ÁT`m.
  KA…ɹK• CŀeYA Kv€Á KwuK•.
  ÅKYViÅKYj„Al €„re‹ARÁ eeK´uK•.
  KA€je„Å€eYA KTe‹ARÁ KALuK•.
  KALP…MYAl PRidÁ`MAKeV-
  VArˆKÊm a€i¯iYAeYxu‹u C‹iLum.

  OTujAn €uTjueMARu oPA{ueVYiLA`u kAn
  OTuVieLn PKLi‹u SAYA¥oV„YAYÉ.
  U¸i{AeNARujueMARu SuÅP‚A€m oPAeL
  o€J›uMu¶ue‹ARi„m eeP€LA`u NÁ.

  UˋiNAeYARu VTi , ORu V…i¹ÇsÉ
  a‰Ê¸AHxiNAYÉ €ÁryGmGAJLm
  EŀYum KRu€i NÁ CneeK PiTi{uK.
  ENieYeØ UYiRi‹u €AjAYiRi{uK.

  Pi‹isiTj„il oNTiYe€‰iVn
  PiRioYv o¸HxieL‰u BA{i.
  CwMe¶Å€eYA €ÁRj• €Avi kAn
  Qo€€iTj„il o€Ti NT‹u kAn.
  Cŀ PRidY GMNeM‹AKiLum,
  ~iŀP€mGMAYÉ PAƒu‹€A†K•.

  Cŀ SHYAŀiKr , SÆH¸oV¸iK•
  ~ixm Ku„ir{u‹ V…ioYAR¸Â†Ê€.
  UPV…iKe„Å€eYA o~r‹um , PiRiqum
  UxRŸužxieLxi kAn Nil{eV-
  CejA PiRiquoPAYÉ ETYieLn KÇsuK•
  CRiqTjAƒAYi C‹ieL KNLuK•.

  EVieT NÁ Ee‹eØ UˋAYiRi{uK.
  ENieYeØ V…iK„il KÇsAYiRi{uK.
  V…i¹ÇsuMAYi NÁ MuneP GMi{uK.
  VR„ueMn JÁVNil GmGYAeYA…uKuK.

  (ÅP¸ÁPÉ)

 2. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w