തെല്ലു നാണത്തോടെ, അതിലേറെ ആശങ്കയോടെ, ഇതാ അവള്‍ വരുന്നു.

കറുമ്പി

Advertisements

13 thoughts on “കറുമ്പി

 1. കറുമ്പിയെ വിളിച്ചിറക്കാന്‍ വരുന്നവര്‍ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്!
  കെവിന്റെ പോസ്റ്റിങ്ങില്‍ നിന്നുള്ള ലിങ്ക് ശരിയായ ഫയല്‍ തരില്ല. പകരം:
  “ഫോണ്ടു് കൂട്ടം
  കറുമ്പി ”
  എന്ന്‍ വലത്തുഭാഗത്തു തരുന്ന ലിങ്കിലില്‍ നിന്നെടുക്കുക.
  ഞാന്‍ പോയി കറുമ്പിയെ തുറന്നു കാണട്ടെ. ബൈ..

  കറുമ്പിയെ ഇനിയും കണ്ടില്ലെങ്കിലും കെവിന്‌ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

 2. ഫോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെപ്പറ്റി സിബു പറഞ്ഞതു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കെവിന്റെ കറുമ്പി അല്പം കൂടി വളര്ന്നതോടെ മനോഹരിയായിരിക്കുന്നു. ഇനി വേണം എന്റെ കൈയക്ക്ഷരമൊന്നു ശരിയാക്കാന്‍. അഭിനന്ദനങള്‍, കെവിനും എല്ലാ മലയാളികള്ക്കും!!!

 3. Hi Kevin,

  Karumbi has become more visible than before. Especially when made bold.
  However,
  1. I had a comparative size check with Rachana, Thoolika, Anjali, Karthika, etc. Karumbi is taking a little bit more area (approx. 150% in both dimensions) for a given screen size and point size.
  Perhaps this is necessary too to make the rather thin glyphs vivid and clear!

  2. The ഡ (Da) and സ (sa) are quite similar!
  3. the r^ ( eg: ഘൃ ) is not merging properly for some compound forms. Often, the symbol falls too much down to the next linespace.

  These are just preliminary observations. May be not worth to worry about…!

 4. അ ആ ഇ ഈ ഉ ഊ ഋ എ ഇ ഐ ഒ ഓ ഔ അം അഃ
  ക കാ കി കീ കു കൂ കൃ കെ കേ കൈ കൊ കോ കൌ കം കഃ
  ഖ ഖാ ഖി ഖീ ഖു ഖൂ ഖൃ ഖെ ഖേ ഖൈ ഖൊ ഖോ ഖൌ ഖം ഖഃ
  ഗ ഗാ ഗി ഗീ ഗു ഗൂ ഗൃ ഗെ ഗേ ഗൈ ഗൊ ഗോ ഗൌ ഗം ഗഃ
  ഘ ഘാ ഘി ഘീ ഘു ഘൂ ഘൃ ഘെ ഘേ ഘൈ ഘൊ ഘോ ഘൌ ഘം ഘഃ
  ങ ങാ ങി ങീ ങു ങൂ ങൃ ങെ ങേ ങൈ ങൊ ങോ ങൌ ങം ങഃ
  ച ചാ ചി ചീ ചു ചൂ ചൃ ചെ ചേ ചൈ ചൊ ചോ ചൌ ചം ചഃ
  ഛ ഛാ ഛി ഛീ ഛു ഛൂ ഛൃ ഛെ ഛേ ഛൈ ഛൊ ഛോ ഛൌ ഛം ഛഃ
  ജ ജാ ജി ജീ ജു ജൂ ജൃ ജെ ജേ ജൈ ജൊ ജോ ജൌ ജം ജഃ
  ഝ ഝാ ഝി ഝീ ഝു ഝൂ ഝൃ ഝെ ഝേ ഝൈ ഝൊ ഝോ ഝൌ ഝം ഝഃ
  ഞ ഞാ ഞി ഞീ ഞു ഞൂ ഞൃ ഞെ ഞേ ഞൈ ഞൊ ഞോ ഞൌ ഞം ഞഃ
  ട ടാ ടി ടീ ടു ടൂ ടൃ ടെ ടേ ടൈ ടൊ ടോ ടൌ ടം ടഃ
  ഠ ഠാ ഠി ഠീ ഠു ഠൂ ഠൃ ഠെ ഠേ ഠൈ ഠൊ ഠോ ഠൌ ഠം ഠഃ
  ഡ ഡാ ഡി ഡീ ഡു ഡൂ ഡൃ ഡെ ഡേ ഡൈ ഡൊ ഡോ ഡൌ ഡം ഡഃ
  ഢ ഢാ ഢി ഢീ ഢു ഢൂ ഢൃ ഢെ ഢേ ഢൈ ഢൊ ഢോ ഢൌ ഢം ഢഃ
  ത താ തി തീ തു തൂ തൃ തെ തേ തൈ തൊ തോ തൌ തം തഃ
  ഥ ഥാ ഥി ഥീ ഥു ഥൂ ഥൃ ഥെ ഥേ ഥൈ ഥൊ ഥോ ഥൌ ഥം ഥഃ
  ദ ദാ ദി ദീ ദു ദൂ ദൃ ദെ ദേ ദൈ ദൊ ദോ ദൌ ദം ദഃ
  ധ ധാ ധി ധീ ധു ധൂ ധൃ ധെ ധേ ധൈ ധൊ ധോ ധൌ ധം ധഃ
  ന നാ നി നീ നു നൂ നൃ നെ നേ നൈ നൊ നോ നൌ നം നഃ
  പ പാ പി പീ പു പൂ പൃ പെ പേ പൈ പൊ പോ പൌ പം പഃ
  ഫ ഫാ ഫി ഫീ ഫു ഫൂ ഫൃ ഫെ ഫേ ഫൈ ഫൊ ഫോ ഫൌ ഫം ഫഃ
  ബ ബാ ബി ബീ ബു ബൂ ബൃ ബെ ബേ ബൈ ബൊ ബോ ബൌ ബം ബഃ
  ഭ ഭാ ഭി ഭീ ഭു ഭൂ ഭൃ ഭെ ഭേ ഭൈ ഭൊ ഭോ ഭൌ ഭം ഭഃ
  മ മാ മി മീ മു മൂ മൃ മെ മേ മൈ മൊ മോ മൌ മം മഃ
  യ യാ യി യീ യു യൂ യൃ യെ യേ യൈ യൊ യോ യൌ യം യഃ
  ര രാ രി രീ രു രൂ ഋ രെ രേ രൈ രൊ രോ രൌ രം രഃ
  ല ലാ ലി ലീ ലു ലൂ ലൃ ലെ ലേ ലൈ ലൊ ലോ ലൌ ലം ലഃ
  വ വാ വി വീ വു വൂ വൃ വെ വേ വൈ വൊ വോ വൌ വം വഃ
  ശ ശാ ശി ശീ ശു ശൂ ശൃ ശെ ശേ ശൈ ശൊ ശോ ശൌ ശം ശഃ
  ഷ ഷാ ഷി ഷീ ഷു ഷൂ ഷൃ ഷെ ഷേ ഷൈ ഷൊ ഷോ ഷൌ ഷം ഷഃ
  സ സാ സി സീ സു സൂ സൃ സെ സേ സൈ സൊ സോ സൌ സം സഃ
  ഹ ഹാ ഹി ഹീ ഹു ഹൂ ഹൃ ഹെ ഹേ ഹായ്‌ ഹൊ ഹോ ഹൌ ഹം ഹഃ
  ള ളാ ളി ളീ ളു ളൂ ളൃ ളെ ളേ ളൈ ളൊ ളോ ളൌ ളം ളഃ
  ഴ ഴാ ഴി ഴീ ഴു ഴൂ ഴൃ ഴെ ഴേ ഴൈ ഴൊ ഴോ ഴൌ ഴം ഴഃ
  റ റാ റി റീ റു റൂ റൃ റെ റേ റൈ റൊ റോ റൌ റം റഃ
  ക്ക ക്കാ ക്കി ക്കീ ക്കു ക്കൂ ക്കൃ ക്കെ ക്കേ ക്കൈ ക്കൊ ക്കോ ക്കൌ ക്കം ക്കഃ
  ക്ഖ ക്ഖാ ക്ഖി ക്ഖീ ക്ഖു ക്ഖൂ ക്ഖൃ ക്ഖെ ക്ഖേ ക്ഖൈ ക്ഖൊ ക്ഖോ ക്ഖൌ ക്ഖം ക്ഖഃ
  ക്ഗ ക്ഗാ ക്ഗി ക്ഗീ ക്ഗു ക്ഗൂ ക്ഗൃ ക്ഗെ ക്ഗേ ക്ഗൈ ക്ഗൊ ക്ഗോ ക്ഗൌ ക്ഗം ക്ഗഃ
  ക്ഘ ക്ഘാ ക്ഘി ക്ഘീ ക്ഘു ക്ഘൂ ക്ഘൃ ക്ഘെ ക്ഘേ ക്ഘൈ ക്ഘൊ ക്ഘോ ക്ഘൌ ക്ഘം ക്ഘഃ
  ക്ങ്ങ ക്ങ്ങാ ക്ങ്ങി ക്ങ്ങീ ക്ങ്ങു ക്ങ്ങൂ ക്ങ്ങൃ ക്ങ്ങെ ക്ങ്ങേ ക്ങ്ങൈ ക്ങ്ങൊ ക്ങ്ങോ ക്ങ്ങൌ ക്ങ്ങം ക്ങ്ങഃ
  ക്ച ക്ചാ ക്ചി ക്ചീ ക്ചു ക്ചൂ ക്ചൃ ക്ചെ ക്ചേ ക്ചൈ ക്ചൊ ക്ചോ ക്ചൌ ക്ചം ക്ചഃ
  ക്ഛ ക്ഛാ ക്ഛി ക്ഛീ ക്ഛു ക്ഛൂ ക്ഛൃ ക്ഛെ ക്ഛേ ക്ഛൈ ക്ഛൊ ക്ഛോ ക്ഛൌ ക്ഛം ക്ഛഃ
  ക്ജ ക്ജാ ക്ജി ക്ജീ ക്ജു ക്ജൂ ക്ജൃ ക്ജെ ക്ജേ ക്ജൈ ക്ജൊ ക്ജോ ക്ജൌ ക്ജം ക്ജഃ
  ക്ഝ ക്ഝാ ക്ഝി ക്ഝീ ക്ഝു ക്ഝൂ ക്ഝൃ ക്ഝെ ക്ഝേ ക്ഝൈ ക്ഝൊ ക്ഝോ ക്ഝൌ ക്ഝം ക്ഝഃ
  ക്ഞ്ഞ ക്ഞ്ഞാ ക്ഞ്ഞി ക്ഞ്ഞീ ക്ഞ്ഞു ക്ഞ്ഞൂ ക്ഞ്ഞൃ ക്ഞ്ഞെ ക്ഞ്ഞേ ക്ഞ്ഞൈ ക്ഞ്ഞൊ ക്ഞ്ഞോ ക്ഞ്ഞൌ ക്ഞ്ഞം ക്ഞ്ഞഃ
  ക്ട ക്ടാ ക്ടി ക്ടീ ക്ടു ക്ടൂ ക്ടൃ ക്ടെ ക്ടേ ക്ടൈ ക്ടൊ ക്ടോ ക്ടൌ ക്ടം ക്ടഃ
  ക്ഠ ക്ഠാ ക്ഠി ക്ഠീ ക്ഠു ക്ഠൂ ക്ഠൃ ക്ഠെ ക്ഠേ ക്ഠൈ ക്ഠൊ ക്ഠോ ക്ഠൌ ക്ഠം ക്ഠഃ
  ക്ഡ ക്ഡാ ക്ഡി ക്ഡീ ക്ഡു ക്ഡൂ ക്ഡൃ ക്ഡെ ക്ഡേ ക്ഡൈ ക്ഡൊ ക്ഡോ ക്ഡൌ ക്ഡം ക്ഡഃ
  ക്ഢ ക്ഢാ ക്ഢി ക്ഢീ ക്ഢു ക്ഢൂ ക്ഢൃ ക്ഢെ ക്ഢേ ക്ഢൈ ക്ഢൊ ക്ഢോ ക്ഢൌ ക്ഢം ക്ഢഃ
  ക്ത ക്താ ക്തി ക്തീ ക്തു ക്തൂ ക്തൃ ക്തെ ക്തേ ക്തൈ ക്തൊ ക്തോ ക്തൌ ക്തം ക്തഃ
  ക്ഥ ക്ഥാ ക്ഥി ക്ഥീ ക്ഥു ക്ഥൂ ക്ഥൃ ക്ഥെ ക്ഥേ ക്ഥൈ ക്ഥൊ ക്ഥോ ക്ഥൌ ക്ഥം ക്ഥഃ
  ക്ദ ക്ദാ ക്ദി ക്ദീ ക്ദു ക്ദൂ ക്ദൃ ക്ദെ ക്ദേ ക്ദൈ ക്ദൊ ക്ദോ ക്ദൌ ക്ദം ക്ദഃ
  ക്ധ ക്ധാ ക്ധി ക്ധീ ക്ധു ക്ധൂ ക്ധൃ ക്ധെ ക്ധേ ക്ധൈ ക്ധൊ ക്ധോ ക്ധൌ ക്ധം ക്ധഃ
  ക്ന ക്നാ ക്നി ക്നീ ക്നു ക്നൂ ക്നൃ ക്നെ ക്നേ ക്നൈ ക്നൊ ക്നോ ക്നൌ ക്നം ക്നഃ
  ക്പ ക്പാ ക്പി ക്പീ ക്പു ക്പൂ ക്പൃ ക്പെ ക്പേ ക്പൈ ക്പൊ ക്പോ ക്പൌ ക്പം ക്പഃ
  ക്ഫ ക്ഫാ ക്ഫി ക്ഫീ ക്ഫു ക്ഫൂ ക്ഫൃ ക്ഫെ ക്ഫേ ക്ഫൈ ക്ഫൊ ക്ഫോ ക്ഫൌ ക്ഫം ക്ഫഃ
  ക്ബ ക്ബാ ക്ബി ക്ബീ ക്ബു ക്ബൂ ക്ബൃ ക്ബെ ക്ബേ ക്ബൈ ക്ബൊ ക്ബോ ക്ബൌ ക്ബം ക്ബഃ
  ക്ഭ ക്ഭാ ക്ഭി ക്ഭീ ക്ഭു ക്ഭൂ ക്ഭൃ ക്ഭെ ക്ഭേ ക്ഭൈ ക്ഭൊ ക്ഭോ ക്ഭൌ ക്ഭം ക്ഭഃ
  ക്മ ക്മാ ക്മി ക്മീ ക്മു ക്മൂ ക്മൃ ക്മെ ക്മേ ക്മൈ ക്മൊ ക്മോ ക്മൌ ക്മം ക്മഃ
  ക്യ ക്യാ ക്യി ക്യീ ക്യു ക്യൂ ക്യൃ ക്യെ ക്യേ ക്യൈ ക്യൊ ക്യോ ക്യൌ ക്യം ക്യഃ
  ക്ര ക്രാ ക്രി ക്രീ ക്രു ക്രൂ കൃ ക്രെ ക്രേ ക്രൈ ക്രൊ ക്രോ ക്രൌ ക്രം ക്രഃ
  ക്ല ക്ലാ ക്ലി ക്ലീ ക്ലു ക്ലൂ ക്ലൃ ക്ലെ ക്ലേ ക്ലൈ ക്ലൊ ക്ലോ ക്ലൌ ക്ലം ക്ലഃ
  ക്വ ക്വാ ക്വി ക്വീ ക്വു ക്വൂ ക്വൃ ക്വെ ക്വേ ക്വൈ ക്വൊ ക്വോ ക്വൌ ക്വം ക്വഃ
  ക്ശ ക്ശാ ക്ശി ക്ശീ ക്ശു ക്ശൂ ക്ശൃ ക്ശെ ക്ശേ ക്ശൈ ക്ശൊ ക്ശോ ക്ശൌ ക്ശം ക്ശഃ
  ക്ഷ ക്ഷാ ക്ഷി ക്ഷീ ക്ഷു ക്ഷൂ ക്ഷൃ ക്ഷെ ക്ഷേ ക്ഷൈ ക്ഷൊ ക്ഷോ ക്ഷൌ ക്ഷം ക്ഷഃ
  ക്സ ക്സാ ക്സി ക്സീ ക്സു ക്സൂ ക്സൃ ക്സെ ക്സേ ക്സൈ ക്സൊ ക്സോ ക്സൌ ക്സം ക്സഃ
  ഖ ഖാ ഖി ഖീ ഖു ഖൂ ഖൃ ഖെ ഖേ ഖൈ ഖൊ ഖോ ഖൌ ഖം ഖഃ
  ക്ല ക്ലാ ക്ലി ക്ലീ ക്ലു ക്ലൂ ക്ലൃ ക്ലെ ക്ലേ ക്ലൈ ക്ലൊ ക്ലോ ക്ലൌ ക്ലം ക്ലഃ
  ക്ഴ ക്ഴാ ക്ഴി ക്ഴീ ക്ഴു ക്ഴൂ ക്ഴൃ ക്ഴെ ക്ഴേ ക്ഴൈ ക്ഴൊ ക്ഴോ ക്ഴൌ ക്ഴം ക്ഴഃ
  ക്ര ക്രാ ക്രി ക്രീ ക്രു ക്രൂ ക്രൃ ക്രെ ക്രേ ക്രൈ ക്രൊ ക്രോ ക്രൌ ക്രം ക്രഃ
  ഖ ഖാ ഖി ഖീ ഖു ഖൂ ഖൃ ഖെ ഖേ ഖൈ ഖൊ ഖോ ഖൌ ഖം ഖഃ
  ഖ്ക ഖ്കാ ഖ്കി ഖ്കീ ഖ്കു ഖ്കൂ ഖ്കൃ ഖ്കെ ഖ്കേ ഖ്കൈ ഖ്കൊ ഖ്കോ ഖ്കൌ ഖ്കം ഖ്കഃ
  ഖ്ഖ ഖ്ഖാ ഖ്ഖി ഖ്ഖീ ഖ്ഖു ഖ്ഖൂ ഖ്ഖൃ ഖ്ഖെ ഖ്ഖേ ഖ്ഖൈ ഖ്ഖൊ ഖ്ഖോ ഖ്ഖൌ ഖ്ഖം ഖ്ഖഃ
  ഖ്ഗ ഖ്ഗാ ഖ്ഗി ഖ്ഗീ ഖ്ഗു ഖ്ഗൂ ഖ്ഗൃ ഖ്ഗെ ഖ്ഗേ ഖ്ഗൈ ഖ്ഗൊ ഖ്ഗോ ഖ്ഗൌ ഖ്ഗം ഖ്ഗഃ
  ഖ്ഘ ഖ്ഘാ ഖ്ഘി ഖ്ഘീ ഖ്ഘു ഖ്ഘൂ ഖ്ഘൃ ഖ്ഘെ ഖ്ഘേ ഖ്ഘൈ ഖ്ഘൊ ഖ്ഘോ ഖ്ഘൌ ഖ്ഘം ഖ്ഘഃ
  ഖ്ങ്ങ ഖ്ങ്ങാ ഖ്ങ്ങി ഖ്ങ്ങീ ഖ്ങ്ങു ഖ്ങ്ങൂ ഖ്ങ്ങൃ ഖ്ങ്ങെ ഖ്ങ്ങേ ഖ്ങ്ങൈ ഖ്ങ്ങൊ ഖ്ങ്ങോ ഖ്ങ്ങൌ ഖ്ങ്ങം ഖ്ങ്ങഃ
  ഖ്ച ഖ്ചാ ഖ്ചി ഖ്ചീ ഖ്ചു ഖ്ചൂ ഖ്ചൃ ഖ്ചെ ഖ്ചേ ഖ്ചൈ ഖ്ചൊ ഖ്ചോ ഖ്ചൌ ഖ്ചം ഖ്ചഃ
  ഖ്ഛ ഖ്ഛാ ഖ്ഛി ഖ്ഛീ ഖ്ഛു ഖ്ഛൂ ഖ്ഛൃ ഖ്ഛെ ഖ്ഛേ ഖ്ഛൈ ഖ്ഛൊ ഖ്ഛോ ഖ്ഛൌ ഖ്ഛം ഖ്ഛഃ
  ഖ്ജ ഖ്ജാ ഖ്ജി ഖ്ജീ ഖ്ജു ഖ്ജൂ ഖ്ജൃ ഖ്ജെ ഖ്ജേ ഖ്ജൈ ഖ്ജൊ ഖ്ജോ ഖ്ജൌ ഖ്ജം ഖ്ജഃ
  ഖ്ഝ ഖ്ഝാ ഖ്ഝി ഖ്ഝീ ഖ്ഝു ഖ്ഝൂ ഖ്ഝൃ ഖ്ഝെ ഖ്ഝേ ഖ്ഝൈ ഖ്ഝൊ ഖ്ഝോ ഖ്ഝൌ ഖ്ഝം ഖ്ഝഃ
  ഖ്ഞ്ഞ ഖ്ഞ്ഞാ ഖ്ഞ്ഞി ഖ്ഞ്ഞീ ഖ്ഞ്ഞു ഖ്ഞ്ഞൂ ഖ്ഞ്ഞൃ ഖ്ഞ്ഞെ ഖ്ഞ്ഞേ ഖ്ഞ്ഞൈ ഖ്ഞ്ഞൊ ഖ്ഞ്ഞോ ഖ്ഞ്ഞൌ ഖ്ഞ്ഞം ഖ്ഞ്ഞഃ
  ഖ്ട ഖ്ടാ ഖ്ടി ഖ്ടീ ഖ്ടു ഖ്ടൂ ഖ്ടൃ ഖ്ടെ ഖ്ടേ ഖ്ടൈ ഖ്ടൊ ഖ്ടോ ഖ്ടൌ ഖ്ടം ഖ്ടഃ
  ഖ്ഠ ഖ്ഠാ ഖ്ഠി ഖ്ഠീ ഖ്ഠു ഖ്ഠൂ ഖ്ഠൃ ഖ്ഠെ ഖ്ഠേ ഖ്ഠൈ ഖ്ഠൊ ഖ്ഠോ ഖ്ഠൌ ഖ്ഠം ഖ്ഠഃ
  ഖ്ഡ ഖ്ഡാ ഖ്ഡി ഖ്ഡീ ഖ്ഡു ഖ്ഡൂ ഖ്ഡൃ ഖ്ഡെ ഖ്ഡേ ഖ്ഡൈ ഖ്ഡൊ ഖ്ഡോ ഖ്ഡൌ ഖ്ഡം ഖ്ഡഃ
  ഖ്ഢ ഖ്ഢാ ഖ്ഢി ഖ്ഢീ ഖ്ഢു ഖ്ഢൂ ഖ്ഢൃ ഖ്ഢെ ഖ്ഢേ ഖ്ഢൈ ഖ്ഢൊ ഖ്ഢോ ഖ്ഢൌ ഖ്ഢം ഖ്ഢഃ
  ഖ്ത ഖ്താ ഖ്തി ഖ്തീ ഖ്തു ഖ്തൂ ഖ്തൃ ഖ്തെ ഖ്തേ ഖ്തൈ ഖ്തൊ ഖ്തോ ഖ്തൌ ഖ്തം ഖ്തഃ
  ഖ്ഥ ഖ്ഥാ ഖ്ഥി ഖ്ഥീ ഖ്ഥു ഖ്ഥൂ ഖ്ഥൃ ഖ്ഥെ ഖ്ഥേ ഖ്ഥൈ ഖ്ഥൊ ഖ്ഥോ ഖ്ഥൌ ഖ്ഥം ഖ്ഥഃ
  ഖ്ദ ഖ്ദാ ഖ്ദി ഖ്ദീ ഖ്ദു ഖ്ദൂ ഖ്ദൃ ഖ്ദെ ഖ്ദേ ഖ്ദൈ ഖ്ദൊ ഖ്ദോ ഖ്ദൌ ഖ്ദം ഖ്ദഃ
  ഖ്ധ ഖ്ധാ ഖ്ധി ഖ്ധീ ഖ്ധു ഖ്ധൂ ഖ്ധൃ ഖ്ധെ ഖ്ധേ ഖ്ധൈ ഖ്ധൊ ഖ്ധോ ഖ്ധൌ ഖ്ധം ഖ്ധഃ
  ഖ്ന ഖ്നാ ഖ്നി ഖ്നീ ഖ്നു ഖ്നൂ ഖ്നൃ ഖ്നെ ഖ്നേ ഖ്നൈ ഖ്നൊ ഖ്നോ ഖ്നൌ ഖ്നം ഖ്നഃ
  ഖ്പ ഖ്പാ ഖ്പി ഖ്പീ ഖ്പു ഖ്പൂ ഖ്പൃ ഖ്പെ ഖ്പേ ഖ്പൈ ഖ്പൊ ഖ്പോ ഖ്പൌ ഖ്പം ഖ്പഃ
  ഖ്ഫ ഖ്ഫാ ഖ്ഫി ഖ്ഫീ ഖ്ഫു ഖ്ഫൂ ഖ്ഫൃ ഖ്ഫെ ഖ്ഫേ ഖ്ഫൈ ഖ്ഫൊ ഖ്ഫോ ഖ്ഫൌ ഖ്ഫം ഖ്ഫഃ
  ഖ്ബ ഖ്ബാ ഖ്ബി ഖ്ബീ ഖ്ബു ഖ്ബൂ ഖ്ബൃ ഖ്ബെ ഖ്ബേ ഖ്ബൈ ഖ്ബൊ ഖ്ബോ ഖ്ബൌ ഖ്ബം ഖ്ബഃ
  ഖ്ഭ ഖ്ഭാ ഖ്ഭി ഖ്ഭീ ഖ്ഭു ഖ്ഭൂ ഖ്ഭൃ ഖ്ഭെ ഖ്ഭേ ഖ്ഭൈ ഖ്ഭൊ ഖ്ഭോ ഖ്ഭൌ ഖ്ഭം ഖ്ഭഃ
  ഖ്മ ഖ്മാ ഖ്മി ഖ്മീ ഖ്മു ഖ്മൂ ഖ്മൃ ഖ്മെ ഖ്മേ ഖ്മൈ ഖ്മൊ ഖ്മോ ഖ്മൌ ഖ്മം ഖ്മഃ
  ഖ്യ ഖ്യാ ഖ്യി ഖ്യീ ഖ്യു ഖ്യൂ ഖ്യൃ ഖ്യെ ഖ്യേ ഖ്യൈ ഖ്യൊ ഖ്യോ ഖ്യൌ ഖ്യം ഖ്യഃ
  ഖ്ര ഖ്രാ ഖൃ ഖ്രീ ഖൃ ഖ്രൂ ഖൃ ഖ്രെ ഖ്രേ ഖ്രൈ ഖ്രൊ ഖ്രോ ഖ്രൌ ഖ്രം ഖ്രഃ
  ഖ്ല ഖ്ലാ ഖ്ലി ഖ്ലീ ഖ്ലു ഖ്ലൂ ഖ്ലൃ ഖ്ലെ ഖ്ലേ ഖ്ലൈ ഖ്ലൊ ഖ്ലോ ഖ്ലൌ ഖ്ലം ഖ്ലഃ
  ഖ്വ ഖ്വാ ഖ്വി ഖ്വീ ഖ്വു ഖ്വൂ ഖ്വൃ ഖ്വെ ഖ്വേ ഖ്വൈ ഖ്വൊ ഖ്വോ ഖ്വൌ ഖ്വം ഖ്വഃ
  ഖ്ശ ഖ്ശാ ഖ്ശി ഖ്ശീ ഖ്ശു ഖ്ശൂ ഖ്ശൃ ഖ്ശെ ഖ്ശേ ഖ്ശൈ ഖ്ശൊ ഖ്ശോ ഖ്ശൌ ഖ്ശം ഖ്ശഃ
  ഖ്ഷ ഖ്ഷാ ഖ്ഷി ഖ്ഷീ ഖ്ഷു ഖ്ഷൂ ഖ്ഷൃ ഖ്ഷെ ഖ്ഷേ ഖ്ഷൈ ഖ്ഷൊ ഖ്ഷോ ഖ്ഷൌ ഖ്ഷം ഖ്ഷഃ
  ഖ്സ ഖ്സാ ഖ്സി ഖ്സീ ഖ്സു ഖ്സൂ ഖ്സൃ ഖ്സെ ഖ്സേ ഖ്സൈ ഖ്സൊ ഖ്സോ ഖ്സൌ ഖ്സം ഖ്സഃ
  ഖ്ഹ ഖ്ഹാ ഖ്ഹി ഖ്ഹീ ഖ്ഹു ഖ്ഹൂ ഖ്ഹൃ ഖ്ഹെ ഖ്ഹേ ഖ്ഹൈ ഖ്ഹൊ ഖ്ഹോ ഖ്ഹൌ ഖ്ഹം ഖ്ഹഃ
  ഖ്ല ഖ്ലാ ഖ്ലി ഖ്ലീ ഖ്ലു ഖ്ലൂ ഖ്ലൃ ഖ്ലെ ഖ്ലേ ഖ്ലൈ ഖ്ലൊ ഖ്ലോ ഖ്ലൌ ഖ്ലം ഖ്ലഃ
  ഖ്ഴ ഖ്ഴാ ഖ്ഴി ഖ്ഴീ ഖ്ഴു ഖ്ഴൂ ഖ്ഴൃ ഖ്ഴെ ഖ്ഴേ ഖ്ഴൈ ഖ്ഴൊ ഖ്ഴോ ഖ്ഴൌ ഖ്ഴം ഖ്ഴഃ
  ഖ്ര ഖ്രാ ഖ്രി ഖ്രീ ഖ്രു ഖ്രൂ ഖ്രൃ ഖ്രെ ഖ്രേ ഖ്രൈ ഖ്രൊ ഖ്രോ ഖ്രൌ ഖ്രം ഖ്രഃ
  ഗ്ക ഗ്കാ ഗ്കി ഗ്കീ ഗ്കു ഗ്കൂ ഗ്കൃ ഗ്കെ ഗ്കേ ഗ്കൈ ഗ്കൊ ഗ്കോ ഗ്കൌ ഗ്കം ഗ്കഃ
  ഗ്ഖ ഗ്ഖാ ഗ്ഖി ഗ്ഖീ ഗ്ഖു ഗ്ഖൂ ഗ്ഖൃ ഗ്ഖെ ഗ്ഖേ ഗ്ഖൈ ഗ്ഖൊ ഗ്ഖോ ഗ്ഖൌ ഗ്ഖം ഗ്ഖഃ
  ഗ്ഗ ഗ്ഗാ ഗ്ഗി ഗ്ഗീ ഗ്ഗു ഗ്ഗൂ ഗ്ഗൃ ഗ്ഗെ ഗ്ഗേ ഗ്ഗൈ ഗ്ഗൊ ഗ്ഗോ ഗ്ഗൌ ഗ്ഗം ഗ്ഗഃ
  ഗ്ഘ ഗ്ഘാ ഗ്ഘി ഗ്ഘീ ഗ്ഘു ഗ്ഘൂ ഗ്ഘൃ ഗ്ഘെ ഗ്ഘേ ഗ്ഘൈ ഗ്ഘൊ ഗ്ഘോ ഗ്ഘൌ ഗ്ഘം ഗ്ഘഃ
  ഗ്ങ്ങ ഗ്ങ്ങാ ഗ്ങ്ങി ഗ്ങ്ങീ ഗ്ങ്ങു ഗ്ങ്ങൂ ഗ്ങ്ങൃ ഗ്ങ്ങെ ഗ്ങ്ങേ ഗ്ങ്ങൈ ഗ്ങ്ങൊ ഗ്ങ്ങോ ഗ്ങ്ങൌ ഗ്ങ്ങം ഗ്ങ്ങഃ
  ഗ്ച ഗ്ചാ ഗ്ചി ഗ്ചീ ഗ്ചു ഗ്ചൂ ഗ്ചൃ ഗ്ചെ ഗ്ചേ ഗ്ചൈ ഗ്ചൊ ഗ്ചോ ഗ്ചൌ ഗ്ചം ഗ്ചഃ
  ഗ്ഛ ഗ്ഛാ ഗ്ഛി ഗ്ഛീ ഗ്ഛു ഗ്ഛൂ ഗ്ഛൃ ഗ്ഛെ ഗ്ഛേ ഗ്ഛൈ ഗ്ഛൊ ഗ്ഛോ ഗ്ഛൌ ഗ്ഛം ഗ്ഛഃ
  ഗ്ജ ഗ്ജാ ഗ്ജി ഗ്ജീ ഗ്ജു ഗ്ജൂ ഗ്ജൃ ഗ്ജെ ഗ്ജേ ഗ്ജൈ ഗ്ജൊ ഗ്ജോ ഗ്ജൌ ഗ്ജം ഗ്ജഃ
  ഗ്ഝ ഗ്ഝാ ഗ്ഝി ഗ്ഝീ ഗ്ഝു ഗ്ഝൂ ഗ്ഝൃ ഗ്ഝെ ഗ്ഝേ ഗ്ഝൈ ഗ്ഝൊ ഗ്ഝോ ഗ്ഝൌ ഗ്ഝം ഗ്ഝഃ
  ഗ്ഞ്ഞ ഗ്ഞ്ഞാ ഗ്ഞ്ഞി ഗ്ഞ്ഞീ ഗ്ഞ്ഞു ഗ്ഞ്ഞൂ ഗ്ഞ്ഞൃ ഗ്ഞ്ഞെ ഗ്ഞ്ഞേ ഗ്ഞ്ഞൈ ഗ്ഞ്ഞൊ ഗ്ഞ്ഞോ ഗ്ഞ്ഞൌ ഗ്ഞ്ഞം ഗ്ഞ്ഞഃ
  ഗ്ട ഗ്ടാ ഗ്ടി ഗ്ടീ ഗ്ടു ഗ്ടൂ ഗ്ടൃ ഗ്ടെ ഗ്ടേ ഗ്ടൈ ഗ്ടൊ ഗ്ടോ ഗ്ടൌ ഗ്ടം ഗ്ടഃ
  ഗ്ഠ ഗ്ഠാ ഗ്ഠി ഗ്ഠീ ഗ്ഠു ഗ്ഠൂ ഗ്ഠൃ ഗ്ഠെ ഗ്ഠേ ഗ്ഠൈ ഗ്ഠൊ ഗ്ഠോ ഗ്ഠൌ ഗ്ഠം ഗ്ഠഃ
  ഗ്ഡ ഗ്ഡാ ഗ്ഡി ഗ്ഡീ ഗ്ഡു ഗ്ഡൂ ഗ്ഡൃ ഗ്ഡെ ഗ്ഡേ ഗ്ഡൈ ഗ്ഡൊ ഗ്ഡോ ഗ്ഡൌ ഗ്ഡം ഗ്ഡഃ
  ഗ്ഢ ഗ്ഢാ ഗ്ഢി ഗ്ഢീ ഗ്ഢു ഗ്ഢൂ ഗ്ഢൃ ഗ്ഢെ ഗ്ഢേ ഗ്ഢൈ ഗ്ഢൊ ഗ്ഢോ ഗ്ഢൌ ഗ്ഢം ഗ്ഢഃ
  ഗ്ത ഗ്താ ഗ്തി ഗ്തീ ഗ്തു ഗ്തൂ ഗ്തൃ ഗ്തെ ഗ്തേ ഗ്തൈ ഗ്തൊ ഗ്തോ ഗ്തൌ ഗ്തം ഗ്തഃ
  ഗ്ഥ ഗ്ഥാ ഗ്ഥി ഗ്ഥീ ഗ്ഥു ഗ്ഥൂ ഗ്ഥൃ ഗ്ഥെ ഗ്ഥേ ഗ്ഥൈ ഗ്ഥൊ ഗ്ഥോ ഗ്ഥൌ ഗ്ഥം ഗ്ഥഃ
  ഗ്ദ ഗ്ദാ ഗ്ദി ഗ്ദീ ഗ്ദു ഗ്ദൂ ഗ്ദൃ ഗ്ദെ ഗ്ദേ ഗ്ദൈ ഗ്ദൊ ഗ്ദോ ഗ്ദൌ ഗ്ദം ഗ്ദഃ
  ഗ്ധ ഗ്ധാ ഗ്ധി ഗ്ധീ ഗ്ധു ഗ്ധൂ ഗ്ധൃ ഗ്ധെ ഗ്ധേ ഗ്ധൈ ഗ്ധൊ ഗ്ധോ ഗ്ധൌ ഗ്ധം ഗ്ധഃ
  ഗ്ന ഗ്നാ ഗ്നി ഗ്നീ ഗ്നു ഗ്നൂ ഗ്നൃ ഗ്നെ ഗ്നേ ഗ്നൈ ഗ്നൊ ഗ്നോ ഗ്നൌ ഗ്നം ഗ്നഃ
  ഗ്പ ഗ്പാ ഗ്പി ഗ്പീ ഗ്പു ഗ്പൂ ഗ്പൃ ഗ്പെ ഗ്പേ ഗ്പൈ ഗ്പൊ ഗ്പോ ഗ്പൌ ഗ്പം ഗ്പഃ
  ഗ്ഫ ഗ്ഫാ ഗ്ഫി ഗ്ഫീ ഗ്ഫു ഗ്ഫൂ ഗ്ഫൃ ഗ്ഫെ ഗ്ഫേ ഗ്ഫൈ ഗ്ഫൊ ഗ്ഫോ ഗ്ഫൌ ഗ്ഫം ഗ്ഫഃ
  ഗ്ബ ഗ്ബാ ഗ്ബി ഗ്ബീ ഗ്ബു ഗ്ബൂ ഗ്ബൃ ഗ്ബെ ഗ്ബേ ഗ്ബൈ ഗ്ബൊ ഗ്ബോ ഗ്ബൌ ഗ്ബം ഗ്ബഃ
  ഗ്ഭ ഗ്ഭാ ഗ്ഭി ഗ്ഭീ ഗ്ഭു ഗ്ഭൂ ഗ്ഭൃ ഗ്ഭെ ഗ്ഭേ ഗ്ഭൈ ഗ്ഭൊ ഗ്ഭോ ഗ്ഭൌ ഗ്ഭം ഗ്ഭഃ
  ഗ്മ ഗ്മാ ഗ്മി ഗ്മീ ഗ്മു ഗ്മൂ ഗ്മൃ ഗ്മെ ഗ്മേ ഗ്മൈ ഗ്മൊ ഗ്മോ ഗ്മൌ ഗ്മം ഗ്മഃ
  ഗ്യ ഗ്യാ ഗ്യി ഗ്യീ ഗ്യു ഗ്യൂ ഗ്യൃ ഗ്യെ ഗ്യേ ഗ്യൈ ഗ്യൊ ഗ്യോ ഗ്യൌ ഗ്യം ഗ്യഃ
  ഗ്ര ഗ്രാ ഗ്രി ഗ്രീ ഗ്രു ഗ്രൂ ഗൃ ഗ്രെ ഗ്രേ ഗ്രൈ ഗ്രൊ ഗ്രോ ഗ്രൌ ഗ്രം ഗ്രഃ
  ഗ്ല ഗ്ലാ ഗ്ലി ഗ്ലീ ഗ്ലു ഗ്ലൂ ഗ്ലൃ ഗ്ലെ ഗ്ലേ ഗ്ലൈ ഗ്ലൊ ഗ്ലോ ഗ്ലൌ ഗ്ലം ഗ്ലഃ
  ഗ്വ ഗ്വാ ഗ്വി ഗ്വീ ഗ്വു ഗ്വൂ ഗ്വൃ ഗ്വെ ഗ്വേ ഗ്വൈ ഗ്വൊ ഗ്വോ ഗ്വൌ ഗ്വം ഗ്വഃ
  ഗ്ശ ഗ്ശാ ഗ്ശി ഗ്ശീ ഗ്ശു ഗ്ശൂ ഗ്ശൃ ഗ്ശെ ഗ്ശേ ഗ്ശൈ ഗ്ശൊ ഗ്ശോ ഗ്ശൌ ഗ്ശം ഗ്ശഃ
  ഗ്ഷ ഗ്ഷാ ഗ്ഷി ഗ്ഷീ ഗ്ഷു ഗ്ഷൂ ഗ്ഷൃ ഗ്ഷെ ഗ്ഷേ ഗ്ഷൈ ഗ്ഷൊ ഗ്ഷോ ഗ്ഷൌ ഗ്ഷം ഗ്ഷഃ
  ഗ്സ ഗ്സാ ഗ്സി ഗ്സീ ഗ്സു ഗ്സൂ ഗ്സൃ ഗ്സെ ഗ്സേ ഗ്സൈ ഗ്സൊ ഗ്സോ ഗ്സൌ ഗ്സം ഗ്സഃ
  ഘ ഘാ ഘി ഘീ ഘു ഘൂ ഘൃ ഘെ ഘേ ഘൈ ഘൊ ഘോ ഘൌ ഘം ഘഃ
  ഗ്ല ഗ്ലാ ഗ്ലി ഗ്ലീ ഗ്ലു ഗ്ലൂ ഗ്ലൃ ഗ്ലെ ഗ്ലേ ഗ്ലൈ ഗ്ലൊ ഗ്ലോ ഗ്ലൌ ഗ്ലം ഗ്ലഃ
  ഗ്ഴ ഗ്ഴാ ഗ്ഴി ഗ്ഴീ ഗ്ഴു ഗ്ഴൂ ഗ്ഴൃ ഗ്ഴെ ഗ്ഴേ ഗ്ഴൈ ഗ്ഴൊ ഗ്ഴോ ഗ്ഴൌ ഗ്ഴം ഗ്ഴഃ
  ഗ്ര ഗ്രാ ഗ്രി ഗ്രീ ഗ്രു ഗ്രൂ ഗ്രൃ ഗ്രെ ഗ്രേ ഗ്രൈ ഗ്രൊ ഗ്രോ ഗ്രൌ ഗ്രം ഗ്രഃ
  ഘ്ക ഘ്കാ ഘ്കി ഘ്കീ ഘ്കു ഘ്കൂ ഘ്കൃ ഘ്കെ ഘ്കേ ഘ്കൈ ഘ്കൊ ഘ്കോ ഘ്കൌ ഘ്കം ഘ്കഃ
  ഘ്ഖ ഘ്ഖാ ഘ്ഖി ഘ്ഖീ ഘ്ഖു ഘ്ഖൂ ഘ്ഖൃ ഘ്ഖെ ഘ്ഖേ ഘ്ഖൈ ഘ്ഖൊ ഘ്ഖോ ഘ്ഖൌ ഘ്ഖം ഘ്ഖഃ
  ഘ്ഗ ഘ്ഗാ ഘ്ഗി ഘ്ഗീ ഘ്ഗു ഘ്ഗൂ ഘ്ഗൃ ഘ്ഗെ ഘ്ഗേ ഘ്ഗൈ ഘ്ഗൊ ഘ്ഗോ ഘ്ഗൌ ഘ്ഗം ഘ്ഗഃ
  ഘ്ഘ ഘ്ഘാ ഘ്ഘി ഘ്ഘീ ഘ്ഘു ഘ്ഘൂ ഘ്ഘൃ ഘ്ഘെ ഘ്ഘേ ഘ്ഘൈ ഘ്ഘൊ ഘ്ഘോ ഘ്ഘൌ ഘ്ഘം ഘ്ഘഃ
  ഘ്ങ്ങ ഘ്ങ്ങാ ഘ്ങ്ങി ഘ്ങ്ങീ ഘ്ങ്ങു ഘ്ങ്ങൂ ഘ്ങ്ങൃ ഘ്ങ്ങെ ഘ്ങ്ങേ ഘ്ങ്ങൈ ഘ്ങ്ങൊ ഘ്ങ്ങോ ഘ്ങ്ങൌ ഘ്ങ്ങം ഘ്ങ്ങഃ
  ഘ്ച ഘ്ചാ ഘ്ചി ഘ്ചീ ഘ്ചു ഘ്ചൂ ഘ്ചൃ ഘ്ചെ ഘ്ചേ ഘ്ചൈ ഘ്ചൊ ഘ്ചോ ഘ്ചൌ ഘ്ചം ഘ്ചഃ
  ഘ്ഛ ഘ്ഛാ ഘ്ഛി ഘ്ഛീ ഘ്ഛു ഘ്ഛൂ ഘ്ഛൃ ഘ്ഛെ ഘ്ഛേ ഘ്ഛൈ ഘ്ഛൊ ഘ്ഛോ ഘ്ഛൌ ഘ്ഛം ഘ്ഛഃ
  ഘ്ജ ഘ്ജാ ഘ്ജി ഘ്ജീ ഘ്ജു ഘ്ജൂ ഘ്ജൃ ഘ്ജെ ഘ്ജേ ഘ്ജൈ ഘ്ജൊ ഘ്ജോ ഘ്ജൌ ഘ്ജം ഘ്ജഃ
  ഘ്ഝ ഘ്ഝാ ഘ്ഝി ഘ്ഝീ ഘ്ഝു ഘ്ഝൂ ഘ്ഝൃ ഘ്ഝെ ഘ്ഝേ ഘ്ഝൈ ഘ്ഝൊ ഘ്ഝോ ഘ്ഝൌ ഘ്ഝം ഘ്ഝഃ
  ഘ്ഞ്ഞ ഘ്ഞ്ഞാ ഘ്ഞ്ഞി ഘ്ഞ്ഞീ ഘ്ഞ്ഞു ഘ്ഞ്ഞൂ ഘ്ഞ്ഞൃ ഘ്ഞ്ഞെ ഘ്ഞ്ഞേ ഘ്ഞ്ഞൈ ഘ്ഞ്ഞൊ ഘ്ഞ്ഞോ ഘ്ഞ്ഞൌ ഘ്ഞ്ഞം ഘ്ഞ്ഞഃ
  ഘ്ട ഘ്ടാ ഘ്ടി ഘ്ടീ ഘ്ടു ഘ്ടൂ ഘ്ടൃ ഘ്ടെ ഘ്ടേ ഘ്ടൈ ഘ്ടൊ ഘ്ടോ ഘ്ടൌ ഘ്ടം ഘ്ടഃ
  ഘ്ഠ ഘ്ഠാ ഘ്ഠി ഘ്ഠീ ഘ്ഠു ഘ്ഠൂ ഘ്ഠൃ ഘ്ഠെ ഘ്ഠേ ഘ്ഠൈ ഘ്ഠൊ ഘ്ഠോ ഘ്ഠൌ ഘ്ഠം ഘ്ഠഃ
  ഘ്ഡ ഘ്ഡാ ഘ്ഡി ഘ്ഡീ ഘ്ഡു ഘ്ഡൂ ഘ്ഡൃ ഘ്ഡെ ഘ്ഡേ ഘ്ഡൈ ഘ്ഡൊ ഘ്ഡോ ഘ്ഡൌ ഘ്ഡം ഘ്ഡഃ
  ഘ്ഢ ഘ്ഢാ ഘ്ഢി ഘ്ഢീ ഘ്ഢു ഘ്ഢൂ ഘ്ഢൃ ഘ്ഢെ ഘ്ഢേ ഘ്ഢൈ ഘ്ഢൊ ഘ്ഢോ ഘ്ഢൌ ഘ്ഢം ഘ്ഢഃ
  ഘ്ത ഘ്താ ഘ്തി ഘ്തീ ഘ്തു ഘ്തൂ ഘ്തൃ ഘ്തെ ഘ്തേ ഘ്തൈ ഘ്തൊ ഘ്തോ ഘ്തൌ ഘ്തം ഘ്തഃ
  ഘ്ഥ ഘ്ഥാ ഘ്ഥി ഘ്ഥീ ഘ്ഥു ഘ്ഥൂ ഘ്ഥൃ ഘ്ഥെ ഘ്ഥേ ഘ്ഥൈ ഘ്ഥൊ ഘ്ഥോ ഘ്ഥൌ ഘ്ഥം ഘ്ഥഃ
  ഘ്ദ ഘ്ദാ ഘ്ദി ഘ്ദീ ഘ്ദു ഘ്ദൂ ഘ്ദൃ ഘ്ദെ ഘ്ദേ ഘ്ദൈ ഘ്ദൊ ഘ്ദോ ഘ്ദൌ ഘ്ദം ഘ്ദഃ
  ഘ്ധ ഘ്ധാ ഘ്ധി ഘ്ധീ ഘ്ധു ഘ്ധൂ ഘ്ധൃ ഘ്ധെ ഘ്ധേ ഘ്ധൈ ഘ്ധൊ ഘ്ധോ ഘ്ധൌ ഘ്ധം ഘ്ധഃ
  ഘ്ന ഘ്നാ ഘ്നി ഘ്നീ ഘ്നു ഘ്നൂ ഘ്നൃ ഘ്നെ ഘ്നേ ഘ്നൈ ഘ്നൊ ഘ്നോ ഘ്നൌ ഘ്നം ഘ്നഃ
  ഘ്പ ഘ്പാ ഘ്പി ഘ്പീ ഘ്പു ഘ്പൂ ഘ്പൃ ഘ്പെ ഘ്പേ ഘ്പൈ ഘ്പൊ ഘ്പോ ഘ്പൌ ഘ്പം ഘ്പഃ
  ഘ്ഫ ഘ്ഫാ ഘ്ഫി ഘ്ഫീ ഘ്ഫു ഘ്ഫൂ ഘ്ഫൃ ഘ്ഫെ ഘ്ഫേ ഘ്ഫൈ ഘ്ഫൊ ഘ്ഫോ ഘ്ഫൌ ഘ്ഫം ഘ്ഫഃ
  ഘ്ബ ഘ്ബാ ഘ്ബി ഘ്ബീ ഘ്ബു ഘ്ബൂ ഘ്ബൃ ഘ്ബെ ഘ്ബേ ഘ്ബൈ ഘ്ബൊ ഘ്ബോ ഘ്ബൌ ഘ്ബം ഘ്ബഃ
  ഘ്ഭ ഘ്ഭാ ഘ്ഭി ഘ്ഭീ ഘ്ഭു ഘ്ഭൂ ഘ്ഭൃ ഘ്ഭെ ഘ്ഭേ ഘ്ഭൈ ഘ്ഭൊ ഘ്ഭോ ഘ്ഭൌ ഘ്ഭം ഘ്ഭഃ
  ഘ്മ ഘ്മാ ഘ്മി ഘ്മീ ഘ്മു ഘ്മൂ ഘ്മൃ ഘ്മെ ഘ്മേ ഘ്മൈ ഘ്മൊ ഘ്മോ ഘ്മൌ ഘ്മം ഘ്മഃ
  ഘ്യ ഘ്യാ ഘ്യി ഘ്യീ ഘ്യു ഘ്യൂ ഘ്യൃ ഘ്യെ ഘ്യേ ഘ്യൈ ഘ്യൊ ഘ്യോ ഘ്യൌ ഘ്യം ഘ്യഃ
  ഘ്ര ഘ്രാ ഘ്രി ഘ്രീ ഘൃ ഘ്രൂ ഘൃ ഘ്രെ ഘ്രേ ഘ്രൈ ഘ്രൊ ഘ്രോ ഘ്രൌ ഘ്രം ഘ്രഃ
  ഘ്ല ഘ്ലാ ഘ്ലി ഘ്ലീ ഘ്ലു ഘ്ലൂ ഘ്ലൃ ഘ്ലെ ഘ്ലേ ഘ്ലൈ ഘ്ലൊ ഘ്ലോ ഘ്ലൌ ഘ്ലം ഘ്ലഃ
  ഘ്വ ഘ്വാ ഘ്വി ഘ്വീ ഘ്വു ഘ്വൂ ഘ്വൃ ഘ്വെ ഘ്വേ ഘ്വൈ ഘ്വൊ ഘ്വോ ഘ്വൌ ഘ്വം ഘ്വഃ
  ഘ്ശ ഘ്ശാ ഘ്ശി ഘ്ശീ ഘ്ശു ഘ്ശൂ ഘ്ശൃ ഘ്ശെ ഘ്ശേ ഘ്ശൈ ഘ്ശൊ ഘ്ശോ ഘ്ശൌ ഘ്ശം ഘ്ശഃ
  ഘ്ഷ ഘ്ഷാ ഘ്ഷി ഘ്ഷീ ഘ്ഷു ഘ്ഷൂ ഘ്ഷൃ ഘ്ഷെ ഘ്ഷേ ഘ്ഷൈ ഘ്ഷൊ ഘ്ഷോ ഘ്ഷൌ ഘ്ഷം ഘ്ഷഃ
  ഘ്സ ഘ്സാ ഘ്സി ഘ്സീ ഘ്സു ഘ്സൂ ഘ്സൃ ഘ്സെ ഘ്സേ ഘ്സൈ ഘ്സൊ ഘ്സോ ഘ്സൌ ഘ്സം ഘ്സഃ
  ഘ്ഹ ഘ്ഹാ ഘ്ഹി ഘ്ഹീ ഘ്ഹു ഘ്ഹൂ ഘ്ഹൃ ഘ്ഹെ ഘ്ഹേ ഘ്ഹൈ ഘ്ഹൊ ഘ്ഹോ ഘ്ഹൌ ഘ്ഹം ഘ്ഹഃ
  ഘ്ല ഘ്ലാ ഘ്ലി ഘ്ലീ ഘ്ലു ഘ്ലൂ ഘ്ലൃ ഘ്ലെ ഘ്ലേ ഘ്ലൈ ഘ്ലൊ ഘ്ലോ ഘ്ലൌ ഘ്ലം ഘ്ലഃ
  ഘ്ഴ ഘ്ഴാ ഘ്ഴി ഘ്ഴീ ഘ്ഴു ഘ്ഴൂ ഘ്ഴൃ ഘ്ഴെ ഘ്ഴേ ഘ്ഴൈ ഘ്ഴൊ ഘ്ഴോ ഘ്ഴൌ ഘ്ഴം ഘ്ഴഃ
  ഘ്ര ഘ്രാ ഘ്രി ഘ്രീ ഘ്രു ഘ്രൂ ഘ്രൃ ഘ്രെ ഘ്രേ ഘ്രൈ ഘ്രൊ ഘ്രോ ഘ്രൌ ഘ്രം ഘ്രഃ
  ങ്ക ങ്കാ ങ്കി ങ്കീ ങ്കു ങ്കൂ ങ്കൃ ങ്കെ ങ്കേ ങ്കൈ ങ്കൊ ങ്കോ ങ്കൌ ങ്കം ങ്കഃ
  ങ്ഖ ങ്ഖാ ങ്ഖി ങ്ഖീ ങ്ഖു ങ്ഖൂ ങ്ഖൃ ങ്ഖെ ങ്ഖേ ങ്ഖൈ ങ്ഖൊ ങ്ഖോ ങ്ഖൌ ങ്ഖം ങ്ഖഃ
  ങ്ഗ ങ്ഗാ ങ്ഗി ങ്ഗീ ങ്ഗു ങ്ഗൂ ങ്ഗൃ ങ്ഗെ ങ്ഗേ ങ്ഗൈ ങ്ഗൊ ങ്ഗോ ങ്ഗൌ ങ്ഗം ങ്ഗഃ
  ങ്ഘ ങ്ഘാ ങ്ഘി ങ്ഘീ ങ്ഘു ങ്ഘൂ ങ്ഘൃ ങ്ഘെ ങ്ഘേ ങ്ഘൈ ങ്ഘൊ ങ്ഘോ ങ്ഘൌ ങ്ഘം ങ്ഘഃ
  ങ്ങ ങ്ങാ ങ്ങി ങ്ങീ ങ്ങു ങ്ങൂ ങ്ങൃ ങ്ങെ ങ്ങേ ങ്ങൈ ങ്ങൊ ങ്ങോ ങ്ങൌ ങ്ങം ങ്ങഃ
  ങ്ച ങ്ചാ ങ്ചി ങ്ചീ ങ്ചു ങ്ചൂ ങ്ചൃ ങ്ചെ ങ്ചേ ങ്ചൈ ങ്ചൊ ങ്ചോ ങ്ചൌ ങ്ചം ങ്ചഃ
  ങ്ഛ ങ്ഛാ ങ്ഛി ങ്ഛീ ങ്ഛു ങ്ഛൂ ങ്ഛൃ ങ്ഛെ ങ്ഛേ ങ്ഛൈ ങ്ഛൊ ങ്ഛോ ങ്ഛൌ ങ്ഛം ങ്ഛഃ
  ങ്ജ ങ്ജാ ങ്ജി ങ്ജീ ങ്ജു ങ്ജൂ ങ്ജൃ ങ്ജെ ങ്ജേ ങ്ജൈ ങ്ജൊ ങ്ജോ ങ്ജൌ ങ്ജം ങ്ജഃ
  ങ്ഝ ങ്ഝാ ങ്ഝി ങ്ഝീ ങ്ഝു ങ്ഝൂ ങ്ഝൃ ങ്ഝെ ങ്ഝേ ങ്ഝൈ ങ്ഝൊ ങ്ഝോ ങ്ഝൌ ങ്ഝം ങ്ഝഃ
  ങ്ഞ്ഞ ങ്ഞ്ഞാ ങ്ഞ്ഞി ങ്ഞ്ഞീ ങ്ഞ്ഞു ങ്ഞ്ഞൂ ങ്ഞ്ഞൃ ങ്ഞ്ഞെ ങ്ഞ്ഞേ ങ്ഞ്ഞൈ ങ്ഞ്ഞൊ ങ്ഞ്ഞോ ങ്ഞ്ഞൌ ങ്ഞ്ഞം ങ്ഞ്ഞഃ
  ങ്ട ങ്ടാ ങ്ടി ങ്ടീ ങ്ടു ങ്ടൂ ങ്ടൃ ങ്ടെ ങ്ടേ ങ്ടൈ ങ്ടൊ ങ്ടോ ങ്ടൌ ങ്ടം ങ്ടഃ
  ങ്ഠ ങ്ഠാ ങ്ഠി ങ്ഠീ ങ്ഠു ങ്ഠൂ ങ്ഠൃ ങ്ഠെ ങ്ഠേ ങ്ഠൈ ങ്ഠൊ ങ്ഠോ ങ്ഠൌ ങ്ഠം ങ്ഠഃ
  ങ്ഡ ങ്ഡാ ങ്ഡി ങ്ഡീ ങ്ഡു ങ്ഡൂ ങ്ഡൃ ങ്ഡെ ങ്ഡേ ങ്ഡൈ ങ്ഡൊ ങ്ഡോ ങ്ഡൌ ങ്ഡം ങ്ഡഃ
  ങ്ഢ ങ്ഢാ ങ്ഢി ങ്ഢീ ങ്ഢു ങ്ഢൂ ങ്ഢൃ ങ്ഢെ ങ്ഢേ ങ്ഢൈ ങ്ഢൊ ങ്ഢോ ങ്ഢൌ ങ്ഢം ങ്ഢഃ
  ങ്ത ങ്താ ങ്തി ങ്തീ ങ്തു ങ്തൂ ങ്തൃ ങ്തെ ങ്തേ ങ്തൈ ങ്തൊ ങ്തോ ങ്തൌ ങ്തം ങ്തഃ
  ങ്ഥ ങ്ഥാ ങ്ഥി ങ്ഥീ ങ്ഥു ങ്ഥൂ ങ്ഥൃ ങ്ഥെ ങ്ഥേ ങ്ഥൈ ങ്ഥൊ ങ്ഥോ ങ്ഥൌ ങ്ഥം ങ്ഥഃ
  ങ്ദ ങ്ദാ ങ്ദി ങ്ദീ ങ്ദു ങ്ദൂ ങ്ദൃ ങ്ദെ ങ്ദേ ങ്ദൈ ങ്ദൊ ങ്ദോ ങ്ദൌ ങ്ദം ങ്ദഃ
  ങ്ധ ങ്ധാ ങ്ധി ങ്ധീ ങ്ധു ങ്ധൂ ങ്ധൃ ങ്ധെ ങ്ധേ ങ്ധൈ ങ്ധൊ ങ്ധോ ങ്ധൌ ങ്ധം ങ്ധഃ
  ങ്ന ങ്നാ ങ്നി ങ്നീ ങ്നു ങ്നൂ ങ്നൃ ങ്നെ ങ്നേ ങ്നൈ ങ്നൊ ങ്നോ ങ്നൌ ങ്നം ങ്നഃ
  ങ്പ ങ്പാ ങ്പി ങ്പീ ങ്പു ങ്പൂ ങ്പൃ ങ്പെ ങ്പേ ങ്പൈ ങ്പൊ ങ്പോ ങ്പൌ ങ്പം ങ്പഃ
  ങ്ഫ ങ്ഫാ ങ്ഫി ങ്ഫീ ങ്ഫു ങ്ഫൂ ങ്ഫൃ ങ്ഫെ ങ്ഫേ ങ്ഫൈ ങ്ഫൊ ങ്ഫോ ങ്ഫൌ ങ്ഫം ങ്ഫഃ
  ങ്ബ ങ്ബാ ങ്ബി ങ്ബീ ങ്ബു ങ്ബൂ ങ്ബൃ ങ്ബെ ങ്ബേ ങ്ബൈ ങ്ബൊ ങ്ബോ ങ്ബൌ ങ്ബം ങ്ബഃ
  ങ്ഭ ങ്ഭാ ങ്ഭി ങ്ഭീ ങ്ഭു ങ്ഭൂ ങ്ഭൃ ങ്ഭെ ങ്ഭേ ങ്ഭൈ ങ്ഭൊ ങ്ഭോ ങ്ഭൌ ങ്ഭം ങ്ഭഃ
  ങ്മ ങ്മാ ങ്മി ങ്മീ ങ്മു ങ്മൂ ങ്മൃ ങ്മെ ങ്മേ ങ്മൈ ങ്മൊ ങ്മോ ങ്മൌ ങ്മം ങ്മഃ
  ങ്യ ങ്യാ ങ്യി ങ്യീ ങ്യു ങ്യൂ ങ്യൃ ങ്യെ ങ്യേ ങ്യൈ ങ്യൊ ങ്യോ ങ്യൌ ങ്യം ങ്യഃ
  ങ്ര ങ്രാ ങ്രി ങ്രീ ങ്രു ങ്രൂ ങൃ ങ്രെ ങ്രേ ങ്രൈ ങ്രൊ ങ്രോ ങ്രൌ ങ്രം ങ്രഃ
  ങ്ല ങ്ലാ ങ്ലി ങ്ലീ ങ്ലു ങ്ലൂ ങ്ലൃ ങ്ലെ ങ്ലേ ങ്ലൈ ങ്ലൊ ങ്ലോ ങ്ലൌ ങ്ലം ങ്ലഃ
  ങ്വ ങ്വാ ങ്വി ങ്വീ ങ്വു ങ്വൂ ങ്വൃ ങ്വെ ങ്വേ ങ്വൈ ങ്വൊ ങ്വോ ങ്വൌ ങ്വം ങ്വഃ
  ങ്ശ ങ്ശാ ങ്ശി ങ്ശീ ങ്ശു ങ്ശൂ ങ്ശൃ ങ്ശെ ങ്ശേ ങ്ശൈ ങ്ശൊ ങ്ശോ ങ്ശൌ ങ്ശം ങ്ശഃ
  ങ്ഷ ങ്ഷാ ങ്ഷി ങ്ഷീ ങ്ഷു ങ്ഷൂ ങ്ഷൃ ങ്ഷെ ങ്ഷേ ങ്ഷൈ ങ്ഷൊ ങ്ഷോ ങ്ഷൌ ങ്ഷം ങ്ഷഃ
  ങ്സ ങ്സാ ങ്സി ങ്സീ ങ്സു ങ്സൂ ങ്സൃ ങ്സെ ങ്സേ ങ്സൈ ങ്സൊ ങ്സോ ങ്സൌ ങ്സം ങ്സഃ
  ന്‍ഘ ന്‍ഘാ ന്‍ഘി ന്‍ഘീ ന്‍ഘു ന്‍ഘൂ ന്‍ഘൃ ന്‍ഘെ ന്‍ഘേ ന്‍ഘൈ ന്‍ഘൊ ന്‍ഘോ ന്‍ഘൌ ന്‍ഘം ന്‍ഘഃ
  ങ്ല ങ്ലാ ങ്ലി ങ്ലീ ങ്ലു ങ്ലൂ ങ്ലൃ ങ്ലെ ങ്ലേ ങ്ലൈ ങ്ലൊ ങ്ലോ ങ്ലൌ ങ്ലം ങ്ലഃ
  ങ്ഴ ങ്ഴാ ങ്ഴി ങ്ഴീ ങ്ഴു ങ്ഴൂ ങ്ഴൃ ങ്ഴെ ങ്ഴേ ങ്ഴൈ ങ്ഴൊ ങ്ഴോ ങ്ഴൌ ങ്ഴം ങ്ഴഃ
  ങ്ര ങ്രാ ങ്രി ങ്രീ ങ്രു ങ്രൂ ങ്രൃ ങ്രെ ങ്രേ ങ്രൈ ങ്രൊ ങ്രോ ങ്രൌ ങ്രം ങ്രഃ

 5. അനിലേ, ഇതു നോക്കി കൈയക്ഷരം പഠിച്ചാല്‍ ഉള്ളതും കൂടി മോശമാകും കേട്ടോ. പറഞ്ഞില്ലാന്നു വേണ്ട.

  വിശ്വം ചേട്ടന്റെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഗൌരവമായി എടുക്കുന്നു. തിരക്കു പിടിച്ചു ചെയ്തതു കൊണ്ടു് ഇതുപോലൊരുപാടു കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കാന്‍ പറ്റിയില്ല. സാവകാശം ശരിയാക്കുന്നുണ്ടു്. കറുമ്പിക്കിടാത്തിയും ഒരു പരീക്ഷണമാണു്.

  ഏവൂരാ, കുറുക്കന്റെ സൂക്കേടു് മാറ്റാന്‍ തല്ക്കാലം ഞാനാളല്ല. എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടെങ്കി പറഞ്ഞു താ. ഞാന്‍ ഇപ്പോ wordpress ഉപയോഗിച്ചാണു് ബ്ലോഗുന്നതു്.

  അനിലേ, ബെഞ്ജടയാളപരീക്ഷണം അടിപൊളി വാക്കാണല്ലോ.

 6. കൈയക്ഷരം ഇപ്പോള്‍ ‘ഇല്ല’ എന്ന സ്ഥിതിയിലാണ്‌. അതുകൊണ്ട് കറുമ്പി എനിക്കൊരു സഹായമേ ആവൂ!!!
  ‘സ’ ‘ഡ’ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പെണ്ണുമ്പിള്ള ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതായിരുന്നു. തര്‍ക്കിച്ചൊതുക്കി!!!
  ‘ബെഞ്ചടയാളപരീക്ഷണം’ എന്നാവും ശരിയായ വാക്ക് അല്ലേ?

 7. അനിലേ, വാമഭാഗം പറഞ്ഞതു ശരിയല്ലേ? രണ്ടും കൂടി ഒരു സംശയം ഉണ്ടാക്കുമെന്നു തോന്നുന്നു. ബെഞ്ചടയാളമോ ബെഞ്ജടയാളമോ, രണ്ടായാലും അടിപൊളി തന്നെ.

  കലേഷു് മാഷേ, ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ലേ, സത്യം പറ!

 8. 🙂
  വാമഭാഗം പറയുമ്പോള്‍ ആദ്യം തന്നെ സമ്മതിച്ചുകൊടുത്താല്‍ അത് മോശമല്ലേ… ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ടുചെന്ന്‍ സമ്മതിച്ചാലത് അതിലും മോശം.!!! ഇനി കറുമ്പി ഏന്തെങ്കിലും വേഷം മാറി വരുമ്പോ ആലോചിക്കാം.

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w