മലയാളം ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിനു
തയ്യാറെടുക്കുകയാണു്. ഞങ്ങളേയും കൂടി കൂട്ടണേ.
പക്ഷേ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറു ചത്തിട്ടു ഇന്നേയ്ക്കു
ആഴ്ച രണ്ടു കഴിഞ്ഞു. എന്തു ചെയ്യാനാ, ഇപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. സിജിയേയും
പ്രേമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക്യാ, സമയം പോണ്ടേ, ഇടയ്ക്കെല്ലാം നല്ല തല്ലും
കൂടുന്നണ്ടു്. 
പിന്നെ വായിയ്ക്കാതെ കിടന്ന
സമകാലിക മലയാളം, പഴയ ലക്കങ്ങളുടെ വായനയും
നടക്കുന്നുണ്ടു്.

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )